Bisdom

(kerk)gebouwen

Omdat het onderhoud en de verbouwing van kerkgebouwen op momenten een specifieke deskundigheid kunnen vragen, heeft het Bisdom van ’s-Hertogenbosch een afdeling Bouwzaken, ook wel Bouwbureau genoemd, voor de ondersteuning van parochies.

Bij de afdeling Bouwzaken helpen bouwkundige adviseurs met elk een eigen rayon parochies met het beheer van het parochiële onroerend goed. Bouwzaken heeft een veelomvattende taak met veel interne en externe contacten, waarmee in de loop der jaren ruime ervaring is opgedaan. Ook adviseert de afdeling Bouwzaken over zaken als de brandveiligheid van kerkgebouwen en restauratie van kerkgebouwen en orgels.

Parochies van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch kunnen een beroep doen op de bouwkundige adviseurs voor onder andere het inspecteren van de bouwkundige toestand van kerkelijke gebouwen, het maken van onderhoudsplanning en restauratieplannen voor deze gebouwen en het verzorgen van vergunningsaanvragen. Zie voor een opsomming van de activiteiten het overzicht van de activiteiten van de diocesane afdeling Bouwzaken.

Bouwzaken kan de uit te voeren werkzaamheden aanbesteden en aannemers en onderaannemers opdrachten verstrekken. Daarnaast kan het de gehele bouwdirectie verzorgen, waaronder notulering, en de correspondentie voeren rond de werkzaamheden, evenals de administratie en de archivering daarvan. Ook voor taxaties kunnen parochies terecht bij de afdeling.

Een groot deel van de adviezen die het Bouwbureau van het bisdomkantoor geeft, is gratis. Voor de werkzaamheden van de bouwkundige adviseurs brengt Bouwzaken echter 8% van de bouwkosten zonder BTW in rekening, als door haar de plannen worden voorbereid en uitvoeringstechnisch worden begeleid.

Indien het een rijksmonument betreft zijn ook deze begeleidingskosten subsidiabel.