Bisdom

Priesterraad

Leden:
Ch.A.W.J. van Beurden, emeritus
C.N. Eba’a Assé, pastor
J.J. Goris, pastoor
D.A. Hedebouw, pastoor
ir. P.M. Janssen, pastoor
I. Jesudass, pastoor
R.J.M. Kerssemakers, pastoor
mgr. drs. Th. M.C. Lamers, vicaris-generaal
drs. C. Mennen, emeritus
mr. drs. M.J.A.M. Peeters, pastoor
prof. dr. H.W.M. Rikhof, pastor
P. Scheepers, pastoor
mgr. drs. J.B.F. Schröder, emeritus
Ph. G.A. Spooren, pastoor
N.C.M. Swagemakers, rector
R.F.G. Wilmink, pastoor

De diocesane priesterraad is een adviesorgaan van de bisschop. Het is een vertegenwoordiging van alle actieve en gepensioneerde priesters van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch. Volgens het kerkelijk recht dient de bisschop een ‘priesterraad’ in het leven te roepen. Deze heeft als taak ‘de bisschop in het bestuur van zijn bisdom volgens de regels van het kerkelijk recht te helpen om zo het pastoraal welzijn van de gelovigen zo goed mogelijk te bevorderen’, aldus artikel 495 van het Wetboek van Canoniek Recht.

De priesterraad bestaat uit maximaal twintig leden. Daarvan worden er ten hoogste elf rechtstreeks gekozen door de priesters. De bisschop mag zelf invulling geven aan de resterende negen zetels. Een vicaris-generaal maakt ambtshalve deel uit van de priesterraad.

Een zittingsperiode in de priesterraad duurt vijf jaar; herverkiezing is mogelijk. De bisschop is verplicht de priesterraad advies te vragen als hij een diocesane synode wil uitroepen, bij het bouwen of sluiten van een kerk en bij het oprichten of opheffen van een parochie.

De priesterraad komt volgens schema vier maal per jaar bijeen. De raad is verbonden aan de bisschop die hem benoemt. Als de bisschop zijn taken neerlegt, is ook de priesterraad van zijn taken ontheven. Die taken gaan dan over op het kapittel.