Bisdom

Veiligheidsbeleid

Zorg voor veilige gebouwen
Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de veiligheidsstaat van het kerkgebouw, de pastorie of het parochiecentrum. Denk aan zaken als: de stoeptegels liggen recht, trapleuningen laten niet los en waarschuwingen bij op- en afstapjes. Ook toezicht tijdens de viering is een aandachtspunt. Het is aan te bevelen dat enkele personen tijdens de vieringen alert blijven op bezoekers die binnenkomen en afwijkend gedrag vertonen. Als dat zo is, worden betreffende bezoekers aangesproken.

Daarnaast dient er zorgvuldig te worden omgegaan met het openen en sluiten van de (kerk)gebouwen. Het is verstandig om afspraken over het openen en sluiten van gebouwen vast te leggen. In een zogenaamd deurenbeleid wordt vastgelegd op welke momenten een gebouw open is, wanneer het gesloten wordt en wie hiervoor verantwoordelijk is. Onder een goed deurbeleid valt ook een sleutelregistratie met de namen van iedereen die een sleutel heeft en de reden daarvoor.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Het verlenen van eerste hulp en het ontruimen van een (kerk)gebouw bij een incident is belangrijk. BHV’ers zijn personen die het gebouw goed kennen en de leiding kunnen nemen bij een ontruiming van het (kerk)gebouw. Vooraf word door parochiebestuur en BHV’ers nagedacht over wat bij een calamiteit moet gebeuren. Het is goed om dit vast te leggen in een ontruimingsplan.

In het algemeen geldt dat in ieder geval tijdens de viering op zondag een of meer BHV’ers aanwezig moeten zijn die ook EHBO kunnen verlenen. Ook tijdens bijeenkomsten in het parochiecentrum moeten BHV’ers aanwezig zijn. Het parochiebestuur is tevens verantwoordelijk voor de aanwezigheid van EHBO-hulpmiddelen.

Geadviseerd wordt om een of enkele kosters of vrijwilligers een BHV-cursus te laten volgen. Mogelijk zijn er parochianen die reeds uit hoofde van hun werk in het bezit zijn van een EHBO-diploma. In dat geval kan hen gevraagd worden om in geval van een incident, als BHV’er op te treden.

Arbeidsomstandigheden
Elke werkgever moet een arbobeleid voeren. De basis voor dit arbobeleid is het invullen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De RI&E is een vragenlijst. Na het invullen van de vragenlijst blijkt welke verbeterpunten er zijn. Vervolgens wordt aan de hand hiervan een actieplan opgesteld met verbeterpunten.

Hulpmiddelen
Om het parochiebestuur behulpzaam te zijn bij het invullen van het veiligheidsbeleid binnen de parochie, is een aantal hulpmiddelen beschikbaar, welke u kunt vinden in het dossier voor bestuurders.

Heeft u vragen over het veiligheidsbeleid binnen uw parochie, neem dan contact met ons klik hier.