Bisschop

Bisschop

Al in het Nieuwe Testament vinden wij binnen de jonge Kerk allerlei ambten en bedieningen.

U kunt denken aan de apostelen maar ook aan oudsten of presbyters en diakens. Iedere bisschop geldt in de katholieke traditie als een opvolger van de apostelen.

Een bisschop heeft meerdere taken. Hij is geroepen om de geloofsgemeenschap dicht bij Christus te houden door het evangelie te leven en als leraar dat evangelie te verkondigen. Als eerste leraar wordt de bisschop bijgestaan door priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en anderen die in zijn naam als leraar optreden. Theologisch wordt dit de profetische taak van de bisschop genoemd.

De bisschop is niet alleen de eerste leraar maar ook de eerste herder binnen het bisdom. De bisschop van ’s-Hertogenbosch wordt op dit moment voor de herderlijke zorg bijgestaan door een hulpbisschop, een vicaris-generaal, een econoom, een kanselier en veel andere medewerkers op het bisdomkantoor. In de parochies heeft de bisschop pastorale teams en parochiebesturen benoemd. Binnen de geloofsgemeenschap handelen zij in naam van de bisschop. Theologisch wordt de herderlijke dimensie van het bisschopambt ook wel de koninklijke taak genoemd.

De bisschop geldt ook als de eerste liturg van het bisdom. Hij is verantwoordelijk voor de bediening van de sacramenten, heel bijzonder de Eucharistie en het Sacrament van boete en verzoening. In het bisdom van ’s-Hertogenbosch viert de bisschop op weekdagen dagelijks in de kathedraal de Eucharistie voor het welzijn van het diocees. In het weekend bezoekt hij een of meerdere plaatselijke geloofsgemeenschappen om daar de Eucharistie te vieren. Theologisch wordt dit de heiligende taak van de bisschop genoemd.

In het bisdom van ’s-Hertogenbosch leven 1 miljoen rooms-katholieken met allerlei graden van participatie en verschillende accenten als het gaat om de spiritualiteit. De bisschop is geroepen om een bruggenbouwer te zijn en te streven naar onderlinge eenheid en verbondenheid rondom Christus de Heer.

Vind elkaar in het belang van de boer en schepping.

Recent heeft ons kabinet plannen gemaakt de noodzaak om de stikstofuitstoot aanzienlijk terug te dringen. Een van de maatregelen om dat doel te bereiken is het b

PLAATSEN VAN GENEZING

Beste broeders en zusters, Afgelopen woensdag zijn wij de Veertigdagentijd begonnen. De Kerk schenkt ons veertig dagen om intens stil te staan bij het lijden en s

OP WEG NAAR NIEUW LEVEN

Aswoensdag Komende woensdag begint de Veertigdagentijd. Door de coronapandemie kan het carnaval niet of alleen in zeer afgeslankte vorm worden gevierd. Voor velen i