Bisdom

AVG

Als RK-kerk moeten wij vanzelfsprekend voldoen aan de verplichtingen, welke ons worden opgelegd vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving richt zich op de bescherming van de privacy en stelt regels rondom welke gegevens van mensen mogen worden geregistreerd, wie daartoe toegang mag hebben, op welke wijze deze gegevens mogen worden gebruikt etc. Deze regelgeving is voor de RK-kerk van bijzonder belang omdat wij een zeer belangrijk privacy-gevoelig gegeven van mensen hebben vastliggen, namelijk hun geloofsovertuiging.

Voor verdere informatie over de AVG en de wijze waarop daarmee binnen de RK-kerk wordt omgegaan, verwijzen wij u naar de site van het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, te weten rkkerk.nl/avg. Hier vindt u ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de voor de RK-kerk aangestelde Functionaris Gegevensbescherming (FG).