Bisdom

ANBI-regeling

De belastingdienst merkt de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie te Utrecht alsmede haar zelfstandige onderdelen, en lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling die zich binnen de invloedssfeer van het kerkgenootschap bevinden, aan als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Bij een zelfstandig onderdeel moet u denken aan een bisdom, RK parochie, RK caritasinstelling, etc.

De ANBI-status brengt voordelen met zich mee.  Een ANBI-instelling is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI-instelling het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting.

De Wet op de Inkomstenbelasting kent de mogelijkheid om een groep met elkaar verbonden instellingen als ANBI-instellingen te erkennen in één groepsbeschikking. Dat is gebeurd voor de kerkgenootschappen in Nederland, die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Voor het RK Kerkgenootschap en al zijn zelfstandige onderdelen geldt de groepsbeschikking van 30 november 2007 ten name van de Bisschoppenconferentie van de Rooms Katholieke Kerkprovincie te Utrecht. Een parochie is een zelfstandig onderdeel van het RK Kerkgenootschap en valt daardoor onder deze groepsbeschikking. Maar ook de parochiële caritasinstelling, het seminarie, het bisdom, de religieuze instituten enz. zijn zelfstandige onderdelen en daardoor tegelijk ANBI’s op grond van deze groepsbeschikking.

Voor verdere informatie over de ANBI-regeling verwijzen wij graag naar de site van de belastingdienst, belastingdienst.nl

Voor vragen over de ANBI-regeling kunt u contact met ons opnemen klik hier