Leef je geloof

Familie en geloof

Familiepastoraat is pastoraat rond hetgeen zich afspeelt in onze families. Veel thema’s zijn daarbij in het geding: relatie en huwelijk, kinderen krijgen, partner en gezin, opvoeding, verlies. Dit alles in het licht van het christelijk geloof en de Rooms Katholieke Kerk. Versterking van het familiepastoraat is één van de beleidspunten die Mgr. de Korte formuleert in zijn beleidsplan ‘Samen bouwen in Vertrouwen’.

‘In Nederland zijn maar weinig overtuigde christenen maar eveneens zijn er maar weinig atheïsten. De meeste tijdgenoten worden heen en weer geslingerd tussen religieuze onzekerheid én religieus verlangen. Tegen die achtergrond pleit ik voor heldere maar ook gastvrije en hartelijke parochies. Zoekende mensen moeten wij verwelkomen om langzaam maar zeker Gods liefde in Christus te ontdekken. Aangevuurd door Gods Geest kunnen zij dan stap voor stap de navolging van Christus gestalte geven. In veel van onze parochies zijn missionaire stappen gezet maar het is belangrijk om dit proces gaande te houden en vooral ook te intensiveren.

 

In het werkjaar 2019 – 2020 nodig ik u, als parochie uit zich te concentreren op het familiepastoraat. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat het doorgeven van het geloof primair verloopt via gezinnen en families. De school en parochie zijn belangrijk maar toch vooral in de ondersteunende zin. Het gelovig voorbeeld van vader en moeder maar ook van opa en oma zijn voor de gelovige vorming van kinderen van cruciaal belang. In het komende werkjaar staan de activiteiten vanuit het bisdom dan ook helemaal in het teken van het gezins- en familiepastoraat. De parochies worden uitgenodigd om gebruik te maken van deze dienstverlening vanuit het bisdom.’ Uit de brief van de bisschop aan de parochies van het bisdom ’s-Hertogenbosch juli 2019.