Leef je geloof

Getijdengebed

Het Getijdengebed is het gemeenschappelijk gebed van de kerk. Het officiële Gebed van de Katholieke Kerk heet “Officium Divinum”, het Goddelijk Officie. In boeken en bepalingen wordt vooral “Liturgia Horarum” genoemd wat letterlijk “Liturgie van de Uren” betekent, wat in het Nederlands vertaald is met Getijdengebed. Het Officie is de dagelijkse lofzang, waardoor de tijd – heel de dag en nacht – geheiligd wordt door lofprijzing van God. Het Officie is de stem van de Kerk die God in het openbaar looft.

Waar het officie strikt gebedsritme eens uitsluitend aan de kloosterlingen en priesters toebehoorde heeft Vaticanum II benadrukt dat het getijdengebed het gebed van de hele Kerk is. “Het verdient aanbeveling dat ook de leken het Goddelijk Officie bidden, ofwel samen met de priesters, ofwel onder elkaar, of zelfs ieder voor zich” (SC 100). Deze uitnodiging aan de gelovigen om het getijdengebed mee te bidden vindt steeds meer gehoor.

Gelovigen kunnen individueel hun binnenkamer binnengaan om daar in het verborgene de getijden te bidden. Er zijn ook gelovigen die gezamenlijk de verschillende gebedsuren bidden naar Christus woorden “Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden” (Mt.18, 20).

Het vernieuwde getijdengebed kent verschillende gebedsuren door de dag heen: Het morgengebed (lauden), de lezingendienst (de metten, voorheen een nachtelijke wake welke nu op ieder moment van de dag gebeden kan worden), het gebed overdag (de terts, sext en noon waaruit een keuze gemaakt kan worden), het avondgebed (vespers) en de dagafsluiting (completen).

De twee voornaamste gebedsuren zijn de lauden (morgengebed) en de vespers (avondgebed). Deze zijn ook het meest geschikt om in de parochie vorm te geven.

De opbouw van de het getijdengebed kent een duidelijke structuur zoals bijvoorbeeld in de vespers: openingsvers, hymne, psalmodie, schriftlezing, lofzang uit het evangelie, slotgebeden, onze Vader, afsluitend gebed, wegzending en zegen. De kern van de getijden wordt gevormd door de psalmen welke verdeeld over een cyclus van 4 weken. Het hoogtepunt is echter de lofzang uit evangelie: in het morgengebed van Zacharias en in het avondgebed de lofzang van Maria.

Voor de teksten van het getijdengebed klik hier.