Leef je geloof

Liturgisch jaar

De Kerk gedenkt en viert in bepaalde feesten en tijden ieder jaar de verlossing door Christus. Ook de viering van het liturgisch jaar brengt ons dichter bij Christus.

In het centrum van het liturgisch jaar staat het paastriduüm, de heilige drie dagen waarin wij uitdrukkelijk het lijden, sterven en verrijzen van de Heer gedenken.

Het oudste feest – wat al door de allereerste christenen trouw gevierd werd – is de zondag, de dag waarop de Heer verrezen is. Van week tot week viert de Kerk op zondag in de liturgie van de eucharistie het centrum van het gelovige leven van iedere christen. Daarom zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat het hele volk Gods de zondag heiligt door de viering van de Eucharistie. Iemand die van Christus zijn heil verwacht wil bij Christus zijn waar Hij zich laat ontmoeten: in de heilige liturgie.

Belangrijke vieringen in het liturgisch jaar:

NOVEMBER

Vrijdag 1 november 2019: Allerheiligen.
In één feest viert de Kerk vandaag alle heiligen die de goede strijd gestreden hebben en de overwinning behaald. Dit is een verplichte feestdag waarop men aan de eucharistie dient deel te nemen.

Sint-Janskathedraal: 8.30 – 12.30 – 19.00 uur.

Zaterdag 2 november 2019: Allerzielen.
Op deze dag bidden we onze gestorvenen dat God hen barmhartig mag zijn en hen mag opnemen in de kring van zijn heiligen.

Bisschoppelijke grafkapel, begraafplaats Groenendael, Orthen: 10.00 uur (Pontificale Eucharistieviering).

Zondag 24 november 2019: Hoogfeest van Christus Koning.
Op de laatste zondag van het liturgisch jaar viert de Kerk dat Christus de Koning is van heelal, de overwinnaar van alle kwaad.

Sint-Janskathedraal: 10.00 uur (Pontificale Eucharistieviering).

DECEMBER

Zondag 1 december 2019: Eerste zondag van de Advent.
Kerstmis wordt voorafgegaan door een liturgische voorbereidingstijd waarin de gelovigen toeleven naar de feestelijke viering. Vóór Kerstmis vieren we advent, een tijd van waakzaamheid waarin we ons opnieuw toewenden naar de Heer die komt om levenden en doden te oordelen.

Sint-Janskathedraal: 10.00 – 11.45 uur.

Dinsdag 24 december 2019: Geboorte van de Heer (Kerstmis).
Sint-Janskathedraal: 24.00 uur (Pontificale Eucharistieviering).

Woensdag 25 december 2019: Eerste Kerstdag.
Sint-Janskathedraal: 10.00 (Pontificale Eucharistieviering) – 11.45 uur.

Vrijdag 27 december 2019: H. Johannes, apostel en evangelist (patroonsfeest van het bisdom).
Sint-Janskathedraal: 8.30 – 12.30 uur.

JANUARI 2020

Woensdag 1 januari 2020: H. Maria, Moeder van God.
Sint-Janskathedraal: 11.00 uur

FEBRUARI

Woensdag 26 februari 2020: Aswoensdag
Sint-Janskathedraal: 8.30 – 12.30 – 19.00 uur.

MAART

Zondag 1 maart 2020: Eerste zondag van de Veertigdagentijd.
Pasen wordt voorafgegaan door een liturgische voorbereidingstijd waarin de gelovigen toeleven naar de feestelijke viering. Vóór Pasen vieren we de veertigdagentijd, een tijd van vasten, van gebed en extra werken van naastenliefde.

Sint-Janskathedraal: 10.00 – 11.45 uur.

APRIL

Zondag 5 april 2020: Palmzondag van het lijden van de Heer.
Palmwijding, palmprocessie en eucharistie. De viering van de Goede Week wordt ingezet. De Kerk gedenkt de intocht van de Heer in Jeruzalem en gedenkt tegelijk dat de overwinning van de Heer via het kruis tot stand komt. We luisteren naar het lijdensverhaal volgens Marcus.

Sint-Janskathedraal: 11.00 uur (Pontificale Eucharistieviering).

Woensdag 8 april 2020: Chrismamis.
In deze viering worden de heilige oliën voor heel het bisdom gewijd. Het is tevens de viering waarin de priesters van het bisdom (het presbyterium) zijn band met de bisschop beleeft en bevestigt in de hernieuwing van de wijdingsbeloften.

Sint-Janskathedraal: 19.00 uur (Pontificale Eucharistieviering).

Paastriduüm.
Van de avondmis van Witte Donderdag tot en met de vespers van paaszondag.

Donderdag 9 april 2020: Avondmis van Witte Donderdag.
Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde. In navolging van Jezus wast de bisschop deze avond de voeten van enkele gelovigen. Na de viering wordt het H. Sacrament in processie naar het rustaltaar gebracht waar een wake gehouden wordt op het woord van de Heer: “waakt en bidt opdat gij niet op de bekoring ingaat.” Om de eenheid met de verlaten en lijdende Heer uit te drukken worden het altaar en de altaarruimte van alle versierselen ontdaan. Na de viering is er gelegenheid tot aanbidding.

Sint-Janskathedraal: 19.30 uur (Pontificale Eucharistieviering).

Vrijdag 10 april 2020: Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer.
Verplichte vasten- en onthoudingsdag

Op Goede Vrijdag komt de Kerk samen rond het kruis, het passieverhaal en gedenkt biddend en vastend de stervende Heer. We lezen uit de Schrift over de lijdende dienstknecht met als hoogtepunt het lijdensverhaal volgens Johannes. In de grote voorbede van Goede Vrijdag bidden we voor de noden van Kerk en wereld. Daarna brengen we hulde aan het kruis waardoor we verlost zijn. Volgens een aloude traditie van de Kerk is er op Goede Vrijdag en Paaszaterdag geen eucharistie, maar een korte communiedienst.

Sint-Janskathedraal: 15.00 uur (Pontificale viering) – 19.00 uur (Kruisweg).

Zaterdag 11 april 2020: Paaszaterdag / Stille zaterdag.

Zaterdag 11 april 2020 ná 20.30 uur: Heilige paasnacht van zaterdag op zondag.

Plechtige Paaswake.
Op Paaszaterdagavond na het invallen van de duisternis komen de gelovigen samen. Het nieuwe vuur wordt ontstoken en gezegend. De Paaskaars de donkere kathedraal binnengedragen. Dan weerklinkt de lofzang op de Paaskaars. Een wake van lezingen en gebeden volgt om uit te monden in het feestelijk gloria van de Mis en het Paasalleluia. Na de paashomilie vindt de zegening van het doopwater plaats en de toediening van doopsel en vormsel waardoor deze nieuwe christenen deelkrijgen aan het Pasen van de Heer. Als ook alle aanwezigen hun doopbeloften hebben vernieuwd en zijn besprenkeld met het nieuwe doopwater, vindt de feestelijke eucharistie van Pasen plaats. 

Sint-Janskathedraal: 22.00 uur (Pontificale Eucharistieviering).

Zondag 12 april 2019: Paaszondag – Verrijzenis van de Heer.
Sint-Janskathedraal: 10.00 (Pontificale Eucharistieviering) – 11.45 uur.

>>Het verrijzenisfeest van de Heer duurt in de liturgie 50 dagen lang. De verrijzenis is immers het centrum van ons geloof, de bron van onze redding: de Heer leeft en Hij is met ons!<<

Donderdag 30 april 2019: Opening van de meimaand.
In de kathedraal wordt de meimaand om 19.00 geopend door de plebaan. Van oudsher wordt het beeld van Zoete Moeder in de St.-Janskathedraal vereerd. Dat geldt heel bijzonder in de meimaand. Vanuit het hele bisdom stromen, vooral op zondag, de pelgrims naar Den Bosch om de voorspraak van de Zoete Lieve Vrouw in te roepen. Het bisdom kent vele Maria-bedevaartplaatsen.

Sint-Janskathedraal: 19.00 uur.

MEI

Zondag 3 mei 2019: Eerste zondag van de meimaand.
Sint-Janskathedraal: 7.00 – 8.30 – 10.00 uur (Pontificale Eucharistieviering) – 11.45

Zondag 10 mei 2019: Tweede zondag van de meimaand: Bidtocht.
​In het centrum van ’s-Hertogenbosch wordt op de tweede zondag van mei de jaarlijkse Mariaommegang gehouden. De bidtocht kent een rijke historie.

Leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw dragen het beeld van de Zoete Moeder circa een uur lang door de Bossche binnenstad. Het gevolg, dat bestaat uit bedevaartgangers, de bisschop, de plebaan, priesters en diakens, broederschappen, koren, gildes en orkesten, loopt samen met de leden van de broederschap deze route door de smalle straatjes van het centrum.

Sint-Janskathedraal: 11.45 (Eucharistieviering) – 13.00 uur Maria Bidtocht

Donderdag 21 mei 2020: Hemelvaart van de Heer.
Veertig dagen lang verscheen Jezus aan zijn leerlingen en toonde hun dat Hij verrezen was. Nu gaat Hij definitief naar de Vader terug. Hij geeft hun de opdracht over heel de wereld uit te gaan, het evangelie te verkondigen en de mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar om dat te kunnen moeten zij eerst toegerust worden met de Heilige Geest. Om te bidden om de komst van dei Heilige Geest trekken de apostelen zich met Maria biddend  terug in de zaal van het Laatste Avondmaal.

Sint-Janskathedraal: 10.00 (Pontificale Eucharistieviering) – 11.45 uur.

Zondag 31 mei 2019: Pinksteren.
In de vroege morgen van Pinksteren daalt de Heilige Geest in vuur en wind over de apostelen neer. Vanaf dat moment trekken zij erop uit om, gedreven door de Geest, de opdracht van Jezus te vervullen. Op die Pinksterdag werden de eerste christenen gedoopt en werd de Kerk geboren. Met het Pinksterfeest vieren we dat de Heer ons zijn heilige Geest schenkt. Hiermee wordt de paastijd besloten.

Sint-Janskathedraal: 7.00 – 8.30 – 10.00 (Pontificale Eucharistieviering) – 11.45 uur.

JUNI

Zondag 14 juni 2020. Sacramentsdag – Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus.
Op Sacramentsdag gedenkt de Kerk dankbaar het geschenk van de eucharistie waarin de Heer altijd bij ons blijft in de gedaanten van brood en wijn. Na de feestelijke eucharistie draagt de bisschop het allerheiligst Sacrament door enkele straten van Den Bosch waarbij het door de gelovigen wordt toegebeden en toegezongen.

Sint-Janskathedraal: 11.00 uur (Pontificale Eucharistieviering)

JULI

Dinsdag 7 juli 2020: Feest van de Zoete Moeder.
In de Sint Jan waar deze gedachtenis als hoogfeest wordt gevierd. Het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch dat sinds de bouw van de St-Janskerk in deze kerk werd vereerd, is bij de inname van Den Bosch door de protestanten  in 1629 in veiligheid gebracht in Brussel. Daar werd de verering voortgezet. Toen na Napoleon de tijden voor de katholieken in Den Bosch gunstiger werden, probeerde men het beeld van de Zoete Moeder terug naar Den Bosch te halen. Maar de Brusselaars wilden haar aanvankelijk niet kwijt. Pas in 1853 keert het beeld naar Den Bosch terug. Ieder jaar viert heel ons bisdom op 7 juli de gedachtenis van de Zoete Moeder en de stad Den Bosch haar hoogfeest.n de Sint Jan waar deze gedachtenis als hoogfeest wordt gevierd. Het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch dat sinds de bouw van de St-Janskerk in deze kerk werd vereerd, is bij de inname van Den Bosch door de protestanten  in 1629 in veiligheid gebracht in Brussel. Daar werd de verering voortgezet. Toen na Napoleon de tijden voor de katholieken in Den Bosch gunstiger werden, probeerde men het beeld van de Zoete Moeder terug naar Den Bosch te halen. Maar de Brusselaars wilden haar aanvankelijk niet kwijt. Pas in 1853 keert het beeld naar Den Bosch terug. Ieder jaar viert heel ons bisdom op 7 juli de gedachtenis van de Zoete Moeder en de stad Den Bosch haar hoogfeest.

Sint-Janskathedraal: 8.30 – 12.30 – 19.00 uur

AUGUSTUS

Zaterdag 15 augustus 2020: Maria Tenhemelopneming.
Het grootste feest van de Moeder Gods is het feest van haar Tenhemelopneming dat de Kerk als een verplichte feestdag viert waarop men aan de eucharistie dient deel te nemen.

Sint-Janskathedraal: 19.00 uur (Pontificale Eucharistieviering)

SEPTEMBER

 

OKTOBER

 

NOVEMBER

Zondag 1 november 2020: Allerheiligen.
In één feest viert de Kerk vandaag alle heiligen die de goede strijd gestreden hebben en de overwinning behaald. Dit is een verplichte feestdag waarop men aan de eucharistie dient deel te nemen.

Sint-Janskathedraal: 10.00 (Pontificale Eucharistieviering) – 11.45 uur.

Maandag 2 november 2020: Allerzielen.
Op deze dag bidden we onze gestorvenen dat God hen barmhartig mag zijn en hen mag opnemen in de kring van zijn heiligen.

Bisschoppelijke grafkapel, begraafplaats Groenendael, Orthen: 10.00 uur (Pontificale Eucharistieviering).

Zaterdag 7 november 2020: Diakenwijding.
Diakens zijn medewerkers van de bisschop in de dienst van de ondersteuning (caritas). Zij assisteren in de liturgie en mogen bepaalde taken vervullen zoals preken, dopen en uitvaarten en huwelijken leiden. In de viering van vandaag stelt de Bisschop na de homilie door handoplegging en gebed de nieuwe diakens aan. Alvorens de wijding te ontvangen liggen de wijdelingen plat ter aarde terwijl de litanie van alle heiligen wordt gezongen om Gods genade en diens Geest over de wijdelingen af te bidden.

Sint-Janskathedraal: 10.30 uur (Pontificale Eucharistieviering)

Zondag 22 november 2020: Hoogfeest van Christus Koning.
Op de laatste zondag van het liturgisch jaar viert de Kerk dat Christus de Koning is van heelal, de overwinnaar van alle kwaad.

Sint-Janskathedraal: 10.00 uur (Pontificale Eucharistieviering) – 11.45 uur.

Zondag 29 november 2020: Eerste zondag van de Advent.
Sint-Janskathedraal: 10.00 – 11.45 uur.