Bisschop

Bisschop de Korte

Gerardus Johannes Nicolaas de Korte is de zeventiende bisschop van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Gerard de Korte werd op 13 juni 1955 in Vianen geboren als jongste van drie kinderen in een aannemersgezin. Van 1974 tot 1980 studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In die periode groeide zijn belangstelling voor geloof en kerk. Hij besloot om na zijn afstuderen theologie te gaan studeren. Na het behalen van zijn doctoraal schreef hij zich in als student aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht.

In 1984 werd De Korte intern priesterstudent op het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. Na in 1987 te zijn geslaagd voor het doctoraal examen theologie, promoveerde hij in 1994 tot doctor in de theologie bij prof. Rien van den Velden en prof. Herwi Rikhof met het proefschrift ‘Pastoraat van de verzoening. Mogelijkheden en grenzen van de theologie van het woord, in het bijzonder van Eduard Thurneysen, voor het katholiek pastoraat’.
Op 10 januari 1987 werd hij door kardinaal Adrianus Simonis in de Utrechtse Sint Catharinakathedraal tot diaken gewijd. Op 5 september van dat jaar werd hij in de H. Aloysiuskerk in Utrecht door kardinaal Simonis tot priester gewijd.

Na zijn priesterwijding werd De Korte staflid van het Ariënskonvikt en pastor van de Catharinakathedraal. Van 1992 tot 1999 was hij rector van het Ariënskonvikt. In 1999 volgde zijn benoeming tot deken van Salland, één van de voormalige dekenaten van het aartsbisdom. Hij ging wonen in Zwolle. Als deken van Salland maakte hij deel uit van de bisdomraad.

Paus Johannes Paulus II benoemde De Korte op 11 april 2001 tot hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en tot titulair bisschop van Caesarea in Mauritanië. Kardinaal Simonis benoemde hem na de bisschopsbenoeming tot bisschoppelijk vicaris en per 1 januari 2004 tot vicaris-generaal van het aartsbisdom. Daarnaast bleef hij deken van Salland.

Zijn wijding tot bisschop vond plaats op 2 juni 2001 in de kathedrale kerk te Utrecht door kardinaal Simonis, kardinaal Johannes Willebrands en Mgr. Jan de Kok.

Op 18 juni 2008 benoemde Paus Benedictus XVI Gerard de Korte tot diocesaan bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus benoemde hem op 5 maart 2016 tot diocesaan bisschop van het bisdom ‘s-Hertogenbosch. De inbezitneming van de bisschopszetel in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch vond plaats op 14 mei 2016.

In oktober 2016 presenteerde bisschop De Korte zijn beleidsplan ‘Samen bouwen in vertrouwen’ . Hij geeft daarin prioriteit aan missionair pastoraat. Het gehele beleidsplan voor het bisdom ’s-Hertogenbosch kunt u hier lezen.

Binnen de bisschoppenconferentie behartigen alle bisschoppen van Nederland, naast de taken voor hun eigen bisdom, ook één of meer landelijke portefeuilles. De bisschoppen werken sinds maart 2001 met de zogeheten referentschappen voor diverse beleidssectoren. Binnen de bisschoppenconferentie is Mgr. De Korte bisschoppelijk referent voor Kerk en Samenleving, voor Vrouw en Kerk en voor ouderen.