Bisschop

Referentschap

Binnen de Bisschoppenconferentie behartigen alle bisschoppen, naast de taken voor hun eigen bisdom, ook één of meer landelijke portefeuilles. De Nederlandse bisschoppen werken sinds maart 2001 met de zogeheten referentschappen voor een bepaalde beleidssector.

Mgr. Gerard de Korte is referent voor Kerk en Samenleving.
De referent Kerk en Samenleving houdt contact met het katholieke maatschappelijke middenveld (Multilateraal Beraad met landelijke katholieke organisaties en diocesane diaconale werkers; deelname voorzittersoverleg Verbond van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO); deelname Christelijk Sociaal Congres). De referent heeft contacten met overheden en politieke partijen. Hij is woordvoerder namens de Nederlandse bisschoppenconferentie als het gaat om maatschappelijke en politieke vraagstukken. Hij publiceert rond relevante thema’s artikelen in verschillende media. De referent is beschikbaar voor spreekbeurten over het katholiek sociaal denken en de rechtvaardige samenleving vanuit rooms-katholiek perspectief. De referent Kerk en Samenleving onderhoudt ook de contacten met de Katholieke Bond voor Ouderen en heeft ontmoetingen met vertegenwoordigers van katholieke vrouwenorganisaties.

Hij is ook referent voor Vrouw en Kerk en referent voor ouderen.