Heiligverklaring Titus Brandsma

Liturgie Titus Brandsma

Pater Titus Brandsma 60 jaar oud (NCI)

Votiefmis Heilige Titus Brandsma, priester en martelaar (27 juli, gedachtenis)

Anno Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in het gehucht Oegeklooster bij Bolsward. Na zijn studie te Megen trad hij in 1898 in bij de karmelieten te Boxmeer, waar hij de kloosternaam ‘Titus’ kreeg. In 1905 werd hij tot priester gewijd. Als hoogleraar doceerde hij vanaf 1923 filosofie en geschiedenis van de mystiek aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Titus Brandsma weerstond de maatregelen van de Duitse bezetter, die tegengesteld waren aan de katholieke beginselen. In 1942 werd hij gearresteerd en op transport gesteld naar het concentratiekamp Dachau, waar hij op 26 juli 1942 werd gedood. Op 3 november 1985 werd hij door paus Johannes Paulus II in Rome als martelaar zalig verklaard.

Openingstekst
De heilige Titus heeft tot de dood toe gestreden
voor de wet van zijn God;
de bedreigingen van de zondaars heeft hij niet gevreesd,
want hij stond onwankelbaar op een vaste rots.

Collectagebed
God, oorsprong en bron van alle leven,
Gij hebt aan de heilige Titus
de kracht van uw Geest geschonken
om in wrede vervolging en marteldood
de vrijheid van de Kerk
en de waardigheid van de mens te verkondigen.
Wij vragen U op zijn voorspraak,
dat wij ons niet schamen voor het evangelie,
dat komen mag uw rijk van gerechtigheid en vrede
en dat wij in alle omstandigheden van het leven
mogen ervaren dat Gij barmhartig zijt.
Door onze Heer.

Eerste lezing en antwoordpsalm
Wijsheid 3, 1-9 (Geluk van de rechtvaardigen) en psalm 126
of: 2 Timoteüs 2, 3-13 (Ik ben bereid alles te verdragen) en psalm 18

Alleluia
De prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan,
maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij kracht Gods (1 Korintiërs 1, 18)

Evangelie
Lukas 6, 27-36 (Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is)

Voorbede
Laten wij bidden tot God, wiens woord zich niet in boeien laat slaan en die zijn trouwe martelaren doet leven met Christus en tot voorsprekers maakt voor ons die goede strijd nog moeten voleinden.

Voor de priesters en kloosterlingen in onze dagen:
dat zij naar het voorbeeld van de heilige Titus Brandsma
moedige getuigen van Christus mogen zijn in deze wereld.
Laat ons bidden:

Voor allen die vervolgd worden om hun geloof in Christus:
dat zij niet bezwijken onder de druk
maar door Gods genade gesteund
mogen volharden in hun belijdenis.
Laat ons bidden:

Om vrede in Oekraïne:
dat niet alleen de oorlogshandelingen mogen ophouden
maar dat de harten van de alle partijen in het conflict
worden bewogen tot vrede en waarachtige verzoening.
Laat ons bidden:

Voor onze parochies:
dat wij in het eerbiedig vieren van de liturgie,
in het getrouw belijden van het katholieke geloof
en in het onderling, liefdevol dienstbetoon
trouwe volgelingen van Christus mogen zijn.
Laat ons bidden:

Voor ieder van ons:
dat we de kracht ontvangen naar het voorbeeld van de heilige Titus
om niet mee te gaan met de ideologieën van onze tijd
maar trouw blijven aan de christelijke levensbeschouwing.
Laat ons bidden:

Voor hen voor wie ons gebed gevraagd is:
voor onze zieken, de eenzamen in ons midden;
voor onze dierbare overledenen:
dat God zich over hen allen mag ontfermen.
Laat ons bidden:

Almachtige, eeuwige God,
Gij wilt dat wij onze vijanden beminnen,
wel doen aan wie ons haten
en barmhartig zijn zoals Gij barmhartig zijt.
Maak ons, zoals de heilige Titus Brandsma bereid
alles te verdragen omwille van het geloof en het heil van onze naasten
zodat wij eens met hem de eeuwige heerlijkheid mogen binnengaan.
Door Christus onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven
Heer, heilig met uw zegen deze offergaven
en ontsteek in ons het vuur van de liefde tot U,
waardoor de heilige Titus
alle lichamelijke folteringen heeft kunnen doorstaan.
Door Christus onze Heer.

of: Heer, aanvaard de gaven die wij U aanbieden
bij de herdenking van uw heilige martelaar Titus.
Mogen zij U aangenaam zijn,
zoals zijn marteldood kostbaar was in uw ogen.
Door Christus onze Heer.

Communietekst
Dit zegt de Heer:
Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen (Mattheus 16, 24).
Of:
Dit zegt de Heer: Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden (Johannes 15, 23).

Gebed na de communie
Heer, schenk ons in het sacrament
dat wij hebben ontvangen,
de moed en de kracht
die heilige Titus hebben gemaakt tot uw trouwe dienaar
en tot overwinnaar in de marteldood.
Door Christus onze Heer.