Sacrament van het Huwelijk

Sacrament van het Huwelijk

Het Huwelijk: het teken van het nieuwe verbond.

De heilige Schrift spreekt over de band tussen Christus en zijn Kerk in beelden die aan het huwelijk zijn ontleend. Christus, de Bruidegom, heeft zich met zijn Bruid, de Kerk, in een eeuwig verbond verenigd. De eeuwige toekomst bij God wordt beschreven als de bruiloft van het Lam met zijn Bruid, de Kerk. En iedere eucharistie is een nu al beleven van het bruiloftsmaal van het eeuwig leven.

Twee gedoopten worden door hun jawoord-voor-het-leven opgenomen in die bruidsverhouding tussen Christus en zijn Kerk. Hun huwelijk is verankerd in die onverbrekelijke band tussen Christus en zijn Kerk en de echtgenoten ontvangen vandaaruit de genade om in waarachtige trouw en liefde voor elkaar te leven. Normaliter geschiedt dit in de liturgie van het huwelijk, waarin men voor een bedienaar van de Kerk het jawoord uitspreekt. In hun jawoord ontmoeten de huwenden elkaar en bevestigt Christus hun verbond.

De liefde tussen man en vrouw, die in hun verscheidenheid elkaar aanvullen, wordt door hen sacramenteel bezegeld in Jezus Christus. Daarvan is de priester of de diaken de bijzondere getuige namens de Kerk. Het is een blijvend verbond en een teken van liefde in Gods Naam binnen onze wereld.

Het huwelijk kan gesloten worden in een eucharistieviering of een viering van woord en gebed. Wanneer een gedoopte persoon trouwt met een niet-gedoopte persoon is hiervoor een aparte liturgie voorzien. Het is aan te bevelen om uit dankbaarheid een huwelijksjubileum in de kerk te vieren, hiervoor treft u een handreiking aan.

Doopbewijs

Voor de sluiting van een kerkelijk huwelijk is een origineel doopbewijs nodig. Het  doopbewijs mag niet ouder dan zes maanden zijn. Een recent doopbewijs kunt u opvragen bij de parochie waar u destijds bent gedoopt. Op het doopbewijs dient vermeld te staan dat de betreffende  gedoopt is en geen huwelijksbeletselen een kerkelijke huwelijkssluiting  in de weg staan. Een doopoorkonde of een trouwboekje van de ouders kunnen daarom niet als doopbewijs in aanmerking komen. Het kan voorkomen dat de parochie waar u destijds het doopsel ontving door fusie of opheffing niet meer bestaat. De medewerkers van het de kerkelijke rechtbank zullen u in veel gevallen kunnen vertellen waar u uw doopbewijs dan op kunt vragen. Als een doopbewijs niet meer te verkrijgen is, is een schriftelijke getuigenisverklaring onder ede van de ouders of een verklaring van de gedoopte zelf, als hij op volwassen leeftijd gedoopt werd, ten overstaan van de pastoor vereist.

Huwelijk in zwaar weer

De nieuwe parochie is er niet alleen in goede dagen, maar ook in kwade. Als een huwelijk in zwaar weer terechtkomt, weten de echtelieden de weg naar de priester, diaken of pastoraal werk(st)er voor een luisterend oor. Indien nodig weten zij het echtpaar door te verwijzen naar professionele (christelijke) hulpverleners. Dezelfde zorg is er voor gescheiden en alleenstaande ouders. Het is voor de nieuwe parochie de ultieme test of ze zoveel naastenliefde kan opbrengen om deze mensen te troosten, te bemoedigen en – indien het huwelijk geen grond heeft voor nietigverklaring – te helpen om trouw te blijven aan datgene wat de Kerk van ze vraagt.

Downloads

Teksten van de liturgie van het huwelijk in een Eucharistieviering

Teksten van de liturgie van het huwelijk in een woorddienst

Teksten van de liturgie van het huwelijk met een niet-gedoopt

Teksten van de liturgie van een huwelijksjubileum

Brochure de ongeldigverklaring van een huwelijk

Gegevensformulier huwelijksprocedure bij kerkelijke rechtbank