Synode 2021-2023

Synode 2021-2023

Luisterende Kerk

Op deze pagina vindt u informatie, documenten en ondersteunend materiaal over de Algemene Bisschoppensynode die in oktober 2023 gepland staat. Het thema van de Bisschoppensynode is ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

Diocesane fase
Op zondag 17 oktober 2021 werd de synode in ons bisdom geopend met een feestelijke Eucharistieviering en een Evensong in de Sint-Janskathedraal, voorgegaan door onze bisschop. De basisvraag die in de synode van bisschoppen in 2023 beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als katholieken, geleid door de Heilige Geest, meer communio, meer participatio en meer missio kunnen tonen. Paus Franciscus heeft aan alle leden van onze wereldkerk gevraagd om hier materiaal voor aan te leveren, materiaal wat uiteindelijk zal leiden tot een document waar de bisschoppen in 2023 over zullen spreken tijdens de synode.

Input vanuit het bisdom opgehaald: Velen deden mee aan de synodale raadpleging
De resultaten van de gesprekken binnen het bisdom van ‘s-Hertogenbosch werden ingeleverd via de speciale weblink. Dit was dé manier waarop iedereen kon deelnemen en waarop alle input voor het synodedocument van ons bisdom verzameld werd.

Ondersteunend materiaal en synode-documenten
Diverse documenten liggen ten grondslag aan de huidige synode. Deze synode-documenten bieden een goed inzicht in wat paus Franciscus met deze synode wil bereiken.

Om de synode vruchtbaar te laten zijn gingen we actief met elkaar in gesprek. Binnen het bisdom deden we dat binnen de verschillende diocesane gremia (lekenraad, diakenberaad, priesterraad, kathedraal kapittel, raad voor economische aangelegenheden etc.) maar ook binnen de parochies (met gelovigen, werkgroepen etc.), maar ook daarbuiten. Het bisdom heeft hiervoor verschillende ondersteunende materialen aangeboden.

>Diocesaan rapport “Hoopvol luisteren naar Gods Geest”
Op basis van al het aangeleverde materiaal is het rapportHoopvol luisterend naar Gods Geest” als diocesane synthese van het synodale proces in het bisdom van ’s-Hertogenbosch gepresenteerd. In het synoderapport komen vijf aanbevelingen naar voren:

  • Bevorder het gemeenschapsgevoel
  • Extra focus op jongeren en vernieuwingen
  • Hervorm de leiderschapscultuur
  • Investeer meer in vorming en catechese
  • Treed meer naar buiten

Het diocesane rapport is verzonden aan het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

>Nationaal verslag synode “‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio”
De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair Ordinariaat en op basis van de reacties van tien landelijke katholieke organisaties.  De synthese schetst een beeld van de diocesane fase van het synodaal proces in Nederland en de uitkomsten daarvan tot nu toe. Dit landelijk verslag is verzonden naar het Synodesecretariaat in Rome. Download de nationale synthese hier.

Het synode-team van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch bestaat uit: Aletta Steensma, Freek van Genugten en vicaris-generaal Theo Lamers.
Vragen en/of opmerkingen stuur een email

NIEUWSBERICHTEN OVER DE SYNODE
Geslaagde webinar Hoopvol op weg naar een synodale Kerk + VRAGENLIJST continentale fase
Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd – 24 augustus 2022
Vijf vragen aan Mgr. De Korte over de synodale kerk – 19 augustus 2022
Diocesaan rapport: Hoopvol luisterend naar Gods Geest – 3 juni 2022
Bisschop De Korte nodigt iedereen uit mee te praten over de toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap – 11 februari 2022
Een synodale kerk? Jongeren, laat jullie stem horen! – 19 januari 2022
Professor Myriam Wijlens verzorgt inleiding op digitale netwerkbijeenkomst – 6 januari 2022
Openingsviering voorbereidingstraject Synode 2023 – 12 oktober 2021

Bisdom ontvangt gesprekshandreiking voor synode van de bisschoppenconferentie – 11 oktober 2021
Vaticaan: in drie fases op weg naar de bisschoppensynode 2023 – 25 mei 2021

GEBED VOOR DE SYNODE
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Download hier de gebedskaart.

#synod2023 #listeningchurch #synode #luisterendekerk #samenopweg #gebed #luisteren #metelkaaringesprek #dialoog