Bisschop De Korte nodigt iedereen uit mee te praten over de toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap

Bisschop De Korte nodigt iedereen uit mee te praten over de toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap

Vanaf oktober 2021 is binnen de katholieke Kerk een synode van start gegaan, met als thema synodaliteit, oftewel “samen op weg”. Dit is een proces dat verschillende fases kent. De eerste fase vindt plaats in de bisdommen, en is een fase van luisteren: Wat zeggen de mensen in het bisdom  over de Kerk, en over de thema’s die zijn aangedragen door het Bisschoppensecretariaat in Rome?

Paus Franciscus gaf op 9 oktober 2021 aan dat hij graag wil dat alle gedoopten meedoen met het synodale proces, inclusief zij die niet langer deelnemen aan het kerkelijk leven. Hij erkent dat het lastig is om al deze mensen bij het synodale proces te betrekken. Echter, zonder daadwerkelijke deelname van het volk van God, blijft het praten over communio (gemeenschap) een vrome wens. In dit proces gaat het om luisteren naar elkaar en luisteren naar wat de H. Geest tot de Kerk vandaag zegt. De H. Geest spreekt ook tot niet-gelovigen. Daarom is het volgens de paus een essentiële kerkelijke plicht om iedereen in staat te stellen deel te nemen.

Oproep bisschop De Korte
Bisschop De Korte wil -in de lijn van paus Franciscus- iedereen uitnodigen en oproepen om mee te doen aan de synodale raadpleging: “ik hoop dat zoveel mogelijk katholieken van ons bisdom willen meedoen, ook de minderheidsgroepen zoals bijvoorbeeld de expats, migranten etc. Maar vanzelfsprekend zijn ‑in de lijn van de oproep van paus Franciscus- ook andere christenen en alle mensen van goede wil uitgenodigd om mee te denken over te toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap. Hen wil ik uitnodigen: bestudeer de thema’s, ga erover in gesprek met elkaar en deel het resultaat in de weblink.”

Speciale weblink voor ophalen visies en meningen
Om het iedereen mogelijk te maken deel te nemen, hebben onderzoekers van de Erasmus Universiteit, in opdracht van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, een weblink gelanceerd waarmee de uitkomsten van de gesprekken kunnen worden gedeeld. Op deze manier werkt het bisdom van ’s-Hertogenbosch op een vrije en toegankelijke manier mee aan de door paus Franciscus geïnitieerde grootste volksraadpleging in de geschiedenis van de katholieke kerk. De weblink kan gebruikt worden door zowel gespreksleiders als door individuen die hun gedachten willen doorgeven over de thema’s van de bisschoppensynode. Alle antwoorden die binnenkomen, worden verzameld en objectief geanalyseerd door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam met de modernste data-analyse technieken.

Met dit initiatief wil het bisdom ’s-Hertogenbosch opnieuw een handreiking bieden en impuls geven aan de synodale raadpleging. Deze weblink geeft iedereen die wil deelnemen, de mogelijkheid zich ook uit te spreken. Het bisdom van ’s-Hertogenbosch hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de toekomst van de Kerk, in ons bisdom en wereldwijd.

Doe mee met de synodale raadpleging!