Openingsviering voorbereidingstraject Synode 2023

Openingsviering voorbereidingstraject Synode 2023

Paus Franciscus heeft op zondag 10 oktober in Rome het synodale proces geopend ter voorbereiding op de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ (2023). Aanstaande zondag wordt de diocesane fase van gebed en gesprek geopend in ieder bisdom in de wereld.

Eucharistieviering
Zondag 17 oktober om 10.00 uur zal bisschop Gerard de Korte tijdens een pontificale eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal de diocesane fase openen. Tijdens de viering, met daarin de hernieuwing van de doopbeloften, speciale intenties gebeden door o.a. leden van de lekenraad en plechtige zegen, zal de bisschop ook een synode-kaars ontsteken. In de homilie zal de bisschop stilstaan bij het synodale proces. De viering is live te volgen en eventueel terug te kijken via het YouTube-kanaal van de Sint-Jan.

Evensong
Zondag 17 oktober om 16.00 uur is er een feestelijk gezongen evensong in de Sint-Janskathedraal waarin de bisschop opnieuw zal ingaan op het synodale proces aan de hand van de lezingen over het Pinksterverhaal en de Emmaüsgangers. Aan het einde van de evensong zullen kleinere kaarsen ontstoken worden aan de synode-kaars en overhandigd aan de vertegenwoordigers van iedere parochie om ook op parochieel niveau de synode gestalte te gaan geven. Per parochie wordt er 1 kaars uitgereikt.

De leden van het kathedraal kapittel zijn uitgenodigd om in koorkleding deel te nemen aan deze evensong. Daarnaast zijn ook de leden van het de priesterraad en pastorale teams uitgenodigd om aan te sluiten bij deze viering. In deze viering willen wij de verbondenheid van ons bisdom tonen in dit proces. Ook deze viering is te volgen via het YouTube-kanaal van de Sint-Jan.

Gebedskaart
Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikt het gebed “Adsumus Sancte Spiritus” aan. Het gebed in het Nederlands vertaald met ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’ is een oud gebed. Het wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560 – 636) en is in de loop van de eeuwen vaak gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten zoals synodes. Elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie begon met het gebed tot de Heilige Geest. Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikt het in vereenvoudigde vorm aan, zodat het goed bruikbaar is voor groepen en liturgische samenkomsten. Het gebed en de gebedskaart treft u hieronder aan.

Vervolg
Op zondag 24 oktober kan in iedere parochie van ons bisdom een start worden gemaakt met het synodale proces. Voor de eucharistieviering van die zondag wordt hierbij een liturgische handreiking verstrekt. Deze parochie-vieringen zijn de aftrap om in de parochie en daarbuiten met elkaar in gesprek te gaan. De ‘diocesane fase’ van gebed en gesprek in bisdommen wereldwijd begint op 17 oktober 2021 en wordt op verzoek van het Secretariaat van de Bisschoppensynode in april 2022 afgerond. Daarna volgt een bespreking op continentaal niveau (najaar 2022 – voorjaar 2023), waarna in oktober 2023 de bisschoppensynode in Rome plaatsvindt.

GEBED VOOR DE SYNODE
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Download hier de gebedskaart.

Foto: Ramon Mangold.