Synode 2021-2024

Opening diocesane fase synode

Ontsteken van de synode-kaars door bisschop Gerard de Korte

Op zondag 17 oktober 2021 werd de synode in ons bisdom geopend met een feestelijke Eucharistieviering, waaronder het ontsteken van de synode-kaars, en een Evensong in de Sint-Janskathedraal, voorgegaan door onze bisschop. Hiermee is het synodale proces in ons bisdom écht van start gegaan!

De basisvraag die in de synode van bisschoppen in 2023 beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als katholieken, geleid door de Heilige Geest, meer communio, meer participatio en meer missio kunnen tonen. Paus Franciscus heeft aan alle leden van onze wereldkerk gevraagd om hier materiaal voor aan te leveren, materiaal wat uiteindelijk zal leiden tot een document waar de bisschoppen in 2023 over zullen spreken tijdens de synode.

De komende maanden zal de synode dus vorm gaan krijgen in ons bisdom. Naast het raadplegen van gremia zoals bijvoorbeeld de lekenraad, priesterraad en het diakenberaad, krijgt de synode ook een plaats in de parochie. Zoals de bisschop zei in zijn homilie: “We worden uitgenodigd om in kracht van de Heilige Geest na te denken hoe wij, die geloofsgemeenschap die wij zijn, nog beter gestalte kunnen geven.”

Naast deze drie grote thema’s zijn er nog tien deelthema’s aangewezen. De Nederlandse bisschoppen hebben hier drie thema’s uitgekozen om verder over te spreken, die een kader geven aan de grote thema’s communio, participatio en missio. Deze thema’s zijn: vieren, medeverantwoordelijkheid voor de missie en dialoog in kerk en samenleving. Maar er mag uiteraard ook worden gesproken over de andere deelthema’s. Er zal vanuit het bisdom nog een folder worden ontwikkeld met handvaten om hier met elkaar over in gesprek te gaan.

Tijdens de Evensong, waarbij de bisschop in de Mariamaand kort stil stond bij Maria als Moeder van de Kerk: “Zij die ondanks vertwijfelingen, altijd trouw is gebleven aan haar Zoon.”

Aan het einde van de Evensong werden de synodekaarsen uitgedeeld aan vertegenwoordigers van de aanwezige parochies van ons bisdom. In de kathedraal staat de grote synodekaars, die is ontstoken door onze bisschop. Het vuur van deze kaars is nu meegegeven aan de parochies. “Opdat de synodale weg ook in onze parochies weerklank mag vinden!”

De resultaten van deze gesprekken mogen worden gestuurd naar: synode@bisdomdenbosch.nl. Dit is het e-mailadres waarop alle input voor het synodedocument van ons bisdom verzameld wordt.

Het synode-team van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch bestaat uit: Aletta Steensma, Freek van Genugten en vicaris-generaal Theo Lamers.