Sacrament van Boete en Verzoening

Sacrament van Boete en Verzoening

Sacrament van Boete en Verzoening: het tweede doopsel.

In het sacrament van boete en verzoening – de biecht – worden onze fouten, onze zonden, vergeven door de priester (voor hem geldt het biechtgeheim) in Naam van Christus en Zijn Kerk. Dat bevrijdt en vernieuwt de mens; het maakt ons sterk.

Als je herboren bent uit water en heilige Geest in het doopsel, draag je het begin van eeuwig leven in je. Tevens vorm je met alle gedoopten het Lichaam van Christus, de Kerk. God is met je en je bent heilig geworden, geroepen tot heiligheid, tot innige vereniging met Hem. De zonde, en met name de ernstige overtreding van Gods geboden, doet afbreuk aan die heiligheid of doet die zelfs teniet, zodat je weer leeft in de toestand van de oude Adam en het nieuwe leven in je sterft (doodzonde). Dat is een ernstige toestand: je snijdt jezelf af van God en je brengt Christus’ Kerk ernstige schade toe, doordat jouw zonde aan de heiligheid van de Kerk afbreuk doet.

Om weer in volle gemeenschap met God en met zijn Kerk te treden, om de oorspronkelijke situatie van het doopsel te herstellen, is er verzoening met God en met de Kerk nodig. Die verzoening wordt geschonken in de liturgie van boete en verzoening, meestal biecht genoemd. De zondaar nadert met berouw tot een priester van de Kerk, belijdt zijn zonden en ontvangt de vergeving van God en zijn Kerk. In de liturgie van het boetesacrament ontmoet de zondaar de vergevende Christus, die door zijn bedienaar verzekert: uw zonden zijn u vergeven; ga heen en zondig niet meer.

Wie van de gedoopten kan in geweten zeggen, dat hij die ontmoeting met de vergevende Heer niet nodig heeft? Zijn wij geen zwakke mensen, die geregeld niet beantwoorden aan de roeping tot heiligheid. In de liturgie van boete en verzoening schenkt Christus ons als extra paasgave het tweede doopsel, dat ons opnieuw reinigt en heiligt tot een nieuwe schepping.

La confessione – Giuseppe Molteni (1800-1867)

De viering van het boetesacrament

Het boetesacrament is een liturgische handeling, zoals alle sacramenten. Gewoonlijk bevat de viering de volgende elementen:

  • de priester begroet en zegent de boeteling,
  • hij leest het woord van God om het geweten te verlichten en het berouw op te wekken en spoort hem aan tot berouw;
  • de boeteling erkent en belijdt zijn zonden ten overstaan van de priester;
  • de priester legt de penitentie op die door de boeteling ook wordt aanvaard;
  • de priester geeft de absolutie en tenslotte volgen de lofprijzing, dankzegging en de wegzending met de zegen van de priester.

voor meer informatie klik hier.

Downloads

Boete en verzoening: ‘een spirituele verrijzenis’ – geloofsboekje 6

Teksten van de liturgie voor Boete en Verzoening

Paus Francisus hoort biecht op het Sint-Pietersplein