Sacrament van het Doopsel

Sacrament van het Doopsel

Het H. Doopsel: Deelname aan de dood en verrijzenis van de Heer.
Deel krijgen aan de verlossing begint met geloven in Christus en het verlangen bij Hem te horen. Je moet je willen laten opnemen onder de kinderen van God. Krachtens het geloof ga je naar de Kerk. Een kind wordt hierbij gedragen door het geloof en het verlangen van de ouders en de gelovige gemeenschap, waarin het zal opgroeien. Het is de Kerk die je dan in de heilige handeling van het doopsel doet delen in het leven, sterven en verrijzen van Christus. Het is dan Christus zelf die de zonden wegneemt en het eeuwig leven schenkt. Zo krijg je in het doopsel deel aan het verlossingswerk van Christus. Hoewel je de oude schepping nog met je meedraagt, met alle pijn, verdriet, zonde en dood ben je innerlijk en wezenlijk toch al een nieuw schepsel geworden, ontkomen aan de veroordeling van de zonde en vol van eeuwig leven.

De eerste drie sacramenten – H. Doopsel, H. Vormsel en de H. Eucharistie – heten gezamenlijk de initiatiesacramenten. Het doopsel is het fundamentele sacrament van christelijke intitiatie en maakt een mens tot lid van de Kerk, de gemeenschap van gedoopten; door het sacrament van het doopsel wordt een mens opnieuw geboren: hij begint een nieuw leven in Christus’.

Doopritueel
De doop is in de traditie van de Kerk steeds met een rijk ritueel vormgegeven. De doop van kinderen geschiedt tegenwoordig met een ritueel dat de geest van het Tweede Vaticaans Concilie ademt. De kern van dat ritueel bestaat nu, net als vroeger, uit drie momenten: het zegeningsgebed over het water, de afzwering van het kwaad en de geloofsbelijdenis, en het doopsel.

Bedienaar
Of het nu om het doopsel van volwassenen of om dat van kinderen gaat: onder normale omstandigheden is de bisschop, de priester of de diaken de bedienaar van het sacrament.

Opdracht
In de liturgie van het doopsel word je opgenomen in het leven van Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is en daardoor ook opgenomen in de gemeenschap van Gods aangenomen kinderen. Dat moet je waarmaken in het gewone leven van alledag door de rechtvaardigheid en de liefde te beoefenen, een licht te zijn voor je medemensen en een goed lid van de Kerk.

Downloads
Teksten van de liturgie van het H. Doopsel

H. Doopsel: ‘ik wil gedoopt worden’ – geloofsboekje 7

Aanvraagformulieren opname in de Katholieke Kerk