Zending

Pastoraal Assistenten ondersteunen als vrijwilligers de pastoor en indien aanwezig het pastoraal team van hun parochie (priesters, diakens en/of pastoraal werkers) bij het uitzetten en/of realiseren van pastoraal beleid. Van de bisschop ontvangen ze daartoe een zending.
 
De zending tot Pastorale Assistentie wordt door de bisschop, in overleg met pastoor en vrijwillig(st)er, toegespitst op één van de pastorale velden: liturgie, geloofsoverdracht, diaconie of kerkopbouw. Een pastoraal assistent(e) heeft dus nooit een zending voor de hele breedte van het pastorale werk. Wel wordt er - waar dit mogelijk en wenselijk is - een speerpunt uit het diocesaan beleidsplan 'Groeien in geloof, geloven in groei' aan toegevoegd.

Zendingsplechtigheid
De liturgische plechtigheid waarin vrijwilligers door de bisschop worden gezonden, vindt jaarlijks plaats op de tweede zaterdag ná Pinksteren, tijdens de eucharistieviering in de kathedrale basiliek St.Jan'evangelist te `s-Hertogenbosch.
De pastoor van de parochie waarin de vrijwillig(st)er als pastoraal assistent(e) door de bisschop wordt gezonden, dient tijdig voorafgaand aan de plechtigheid de zending schriftelijk aan te vragen.
De vrijwillig(st)er die gezonden wordt, ontvangt van de bisschop tijdens de plechtigheid een zendingsoorkonde. De pastoor van de parochie krijgt hier een kopie van toegestuurd.
De pastoor, andere leden van het pastorale team, het parochiebestuur alsook parochianen en familieleden zijn van harte welkom bij de plechtigheid.
 
Vernieuwing van de zending
De zending van een pastoraal assistent stopt weliswaar automatisch bij wisseling van pastoor en/of fusie van een parochie, maar de inzet van een pastoraal assistent stopt daarmee meestal niet. Ook de wens en de noodzaak om zich in verbondenheid met de bisschop en ter ondersteuning van het pastorale team, blijft vaak bestaan. Een 'nieuwe' pastoor of de pastoor van de nieuwe parochie kan de zending daarom opnieuw aanvragen. Vernieuwing van de zending wordt schriftelijk gegeven middels een nieuwe zendingsoorkonde. 
 
Aanvraag (vernieuwing) zending:  Formulier-aanvraag zending Pastorale Assistentie.pdf