Catechumenaat

 
Met volwassenen op weg naar de Doop
 
volwassendoop_malden_4590.jpgIn Frankrijk en in de Verenigde Staten van Amerika gaat het jaarlijks om vele duizenden personen. In Nederland, in ons eigen bisdom, gebeurt het met regelmaat: volwassenen kloppen aan bij een parochie en vragen om gedoopt te worden. Een groeiend aantal mensen wil christen worden!
 
Dat is verheugend nieuws, want het toont dat het Evangelie en mensen die het Evangelie leven, vandaag de dag mensen aanspreekt. Het lijkt paradoxaal, dat er in onze geseculariseerde samenleving mensen zijn die de Kerk opzoeken en vragen christen te mogen worden. Het belang van een instelling als het catechumenaat is daarmee gegeven.
 
Het catechumenaat – de weg van het christen worden, dat wil zeggen van het inleiden van een niet-christen in de Kerk – was in de derde en vierde eeuw uitgegroeid tot één van de belangrijkste instellingen. In die tijd wilden velen die niet gelovig waren en geen kennis hadden van de Bijbelse traditie, christen worden. Het was één van de voornaamste taken van de Kerk om mensen het ‘nieuwe’ van het geloof te leren ontdekken. Als dan later het christendom een maatschappelijke vanzelfsprekendheid wordt, verdwijnt het catechumenaat. Het tweede Vaticaans concilie (1962-1965) vestigt pas weer uitdrukkelijk de aandacht op het catechumenaat als een wezenlijke opdracht van de Kerk.
 
Het is belangrijk dat we als Kerk oog hebben voor de uitdaging om het Evangelie in deze specifieke omstandigheden te verkondigen. Als mensen contact zoeken met de vraag hen te leren geloven, is dat een uitgelezen kans om te evangeliseren. We moeten ons daarbij realiseren dat het niet zozeer een kwestie van ‘leer’ is,  maar vooral van ‘leven’. Geloven is je leven delen met God, het is leven met God. Het gaat er niet allereerst om dat mensen heel de inhoud van het geloof vatten – daarvoor is nog tijd genoeg, een heel leven lang – maar vooral dat deze mensen iets mogen proeven van de grote rijkdom van een leven volgens het Evangelie.
 
In het bisdom kan het catechumenaatstraject op vier plaatsen gevolgd worden: in Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Nijmegen en Tilburg. Aanmelding voor het traject 2017-2018 is niet meer mogelijk.
 
Vanaf januari 2018 wordt er in het bisdom een nieuw beleid gevoerd inzake het catechumenaat. Met Pasen 2018 worden / zijn de laatste catechumenen gedoopt die in de centra zijn voorbereid.
 
Informatie en contact over het catechumenaat: