Dag van het Jodendom

 
Joods-christelijke dialoog

De jaarlijkse Dag van het Jodendom, een initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie, is vastgesteld op 17 januari. Deze Dag wordt uitgevoerd met inhoudelijke ondersteuning vanuit de KRI (Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom) die zich binnen de R.K.-Kerk in Nederland bezig houdt met de joods-christelijke dialoog.

Het initiatief tot de Dag van het Jodendom is een logisch uitvloeisel van het beleid dat de bisschoppen de afgelopen decennia gevoerd hebben. Bovendien is in bisschoppelijke documenten als 'Levend vanuit dezelfde wortel' (1995) en 'Levend met eenzelfde hoop' (1999) stilgestaan bij de onderlingen band en de betekenis die de ontmoeting tussen joden en katholieken kan hebben. Paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI hebben herhaaldelijk de speciale betekenis van het jodendom voor de Kerk onderstreept. Ook paus Franciscus doet dat op zijn manier. Paus Johannes Paulus II sprak in 1986 zijn joodse gehoor in Rome zelfs aan met 'onze oudere broers'.

De Dag van het Jodendom beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren.

Thema Dag van het Jodendom 2018 - 'Doorgeven - traditie van generatie op generatie'.
Het doorgeven van ervaringen en tradities is essentieel voor het voortbestaan van elke groep waarin mensen leven, van gezin en familie tot en met de samenleving als geheel. In het kader van de Dag van het Jodendom 2018 beperken we ons uiteraard tot het doorgeven van de traditie in Jodendom en christendom, met wat het christendom betreft het accent op het katholicisme.

Werkmateriaal: DvhJ2018-DOORGEVEN-van-generatie-op-generatie

De Dag van het Jodendom 2018 wordt in ons bisdom gevierd op: zondag 14 januari 2018 met lezingen en gesprek rond het thema. Rabbijnen van de Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen (NIG), de Liberaal Joodse Gemeente Brabant (LJG) en bisschop G. De Korte nemen deel aan deze studiemiddag.

Uitnodiging en programma:  Flyer Dag van het Jodendom

 

De Raad van Kerken in Tilburg presenteert van 14 januari tot 28 februari de tentoonstelling 'Met nieuwe ogen- Verhalen over joden en christenen in Tilburg'.  Meer informatie: Tentoonstelling