Dag van het Jodendom

 
Joods-christelijke dialoog

De jaarlijkse Dag van het Jodendom, een initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie, is vastgesteld op 17 januari. Deze Dag wordt uitgevoerd met inhoudelijke ondersteuning vanuit de KRJ (Katholieke Raad voor het Jodendom) die zich binnen de R.K.-Kerk in Nederland bezig houdt met de joods-christelijke dialoog.

Het initiatief tot de Dag van het Jodendom is een logisch uitvloeisel van het beleid dat de bisschoppen de afgelopen decennia gevoerd hebben. Bovendien is in bisschoppelijke documenten als 'Levend vanuit dezelfde wortel' (1995) en 'Levend met eenzelfde hoop' (1999) stilgestaan bij de onderlinge band en de betekenis die de ontmoeting tussen joden en katholieken kan hebben. Paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI hebben herhaaldelijk de speciale betekenis van het jodendom voor de Kerk onderstreept. Ook paus Franciscus doet dat op zijn manier. Paus Johannes Paulus II sprak in 1986 zijn joodse gehoor in Rome zelfs aan met 'onze oudere broers'.

De Dag van het Jodendom beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren.

 

 

Thema Dag van het Jodendom 2019: Lernen
(vervolg op het thema van 2018 'Le dor wa dor - doorgeven van generatie op generatie')

 

 

De diocesane viering van de Dag van het Jodendom:
zondag 20 januari 2019, van 14.00 tot 17.00 uur (locatie: St.Janscentrum in 's-Hertogenbosch)

 

 

Leerhuizen

= De abdij van Berne kent vanaf 1986 leerhuisgroepen die onder deskundige leiding samenkomen om verhalen uit de Bijbel te lezen en te bestuderen. het leerlhuis kenmerkt zich door de aandacht voor zowel de christelijke als de joodse traditie. het gaat hierbij in het bijzonder om de interactie tussen de bijbelteksten en de eigen levenservaring. De periode waarin de de bijeenkomsten worden georganiseerd loopt van september tot aan Pasen. In dat tijdvak komen de groepen, bestaande uit ten hoogste zestien personen, zo'n tien à twaalf keer gedurende twee uren samen. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Joost Jansen o.praem (E: j.jansen@abdijvanberne.nl)

= Vughts Leerhuis. In het voorjaar start een cyclus van vier lessen over Leviticus. Leviticus wordt door de christenen verwaarsloosd, maar zou toch wel belangrijk moeten zijn in verband met Marcus 12,33  en Matteüs 22,38 (over naastenliefde en vreemdelingenliefde). Bovendien staan de onderwerpen 'zondigen en verzoening' centraal bij Leviticus. Zonden kunnen voorkomen op allerlei niveaus in de maatschappij. Hertel is van groot belang. Zeer belangrijk op weg naar verzoening is de belijdenis, dat wilz eggen de erkenning door de zondaar dat hij/zij als individue of als gemeenschap fouten heeft begaan. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Tzvi C.Marx (E: marble@kpnmail.nl)