Catechumenaat - beleid

Er bieden zich met een zekere regelmaat mensen aan die katholiek willen worden of minstens in het katholieke geloof geïnteresseerd zijn. Het is van belang dat deze aspirant-katholieken of belangstellenden door de Kerk goed en adequaat worden opgevangen. Dat is binnen een parochie lang niet altijd mogelijk. Als slechts af en toe een enkeling zich aanbiedt, is het moeilijk daarvoor een goed en gedegen catechumenaatstraject aan te bieden. Een dergelijk traject is echter nodig zodat een kandidaat het geloof in al zijn rijkdom leert kennen en beamen en ingroeit in het kerkelijke leven. Daarom zijn er in het bisdom een viertal centra voor catechumenale catechese.
 
Om voor het doopsel in aanmerking te komen moet iedere kandidaat het catechumenaatstraject in één van die vier centra doorlopen. Ook christenen uit andere christelijke gemeenschappen, die de wens te kennen hebben gegeven katholiek te willen worden, sluiten bij een dergelijk traject aan.
 
De catechumenaatscentra willen een hulp zijn voor de parochies en de pastoors om de geloofsleerlingen op het gebied van de catechese goed te kunnen opvangen, maar de kandidaat leeft in de plaatselijke parochiegemeenschap en deze heeft dan ook de belangrijke taak hem/haar een veilig thuis te bieden.
 
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het catechumenaat met alle liturgische vieringen die daarbij horen, in ere hersteld. Dat betekent dat voor een geloofsleerling de weg naar het doopsel gemarkeerd wordt door speciale liturgische momenten. Deze vinden deels op het niveau van het bisdom, deels op het niveau van de catechumenaatscentra en deels in de eigen parochie van de kandidaat plaats.
 
Volgens de aloude gewoonte van de Kerk is het de taak van de bisschop een geloofsleerling in de Kerk op te nemen. In de praktijk wordt veelal de pastoor of de priester die bij de voorbereiding betrokken is geweest door de bisschop gedelegeerd.
 
- Beleidspunten algemeen, lees meer >>