Vormsel voor RK-volwassenen

Ooit als kind gedoopt, eerste Communie gedaan, maar niet meegedaan met de voorbereiding op het heilig Vormsel en daardoor ook de christelijke initiatie - bestaande uit de sacramenten doopsel, vormsel en eucharistie - niet ontvangen? Voor degenen die gedoopt zijn in de RK-Kerk en de band met de geloofsgemeenschap hebben bewaard of weer hebben gezocht, bestaat de mogelijkheid om (alsnog) het sacrament van het heilig Vormsel te ontvangen. Dit zal gebeuren met Pinksteren in de kathedrale basiliek St. Jan evangelist. Ter voorbereiding is er een korte catechesecursus, genaamd: 'Leven vanuit de Geest'.
 
Opzet van de cursus:
 
Christus is het middelpunt
De christelijke identiteit kunnen we uitbeelden als een cirkel met een driehoek erin. Het centrum van de cirkel en van de driehoek is Christus. Voor christenen is er immers geen ander vertrekpunt en ook geen ander eindpunt. Christen worden is steeds dichter komen bij Hem en zijn Geest steeds meer laten doordringen in steeds meer domeinen van ons leven. Rond het centrum een gelijkzijdige driehoek. De drie zijden zijn de drie fundamentele dimensies van de christelijke identiteit: ons geloof belijden (het credo), vieren (liturgie) en beleven (ethiek). Die drie dimensies samen maken een mens tot christen. Door de drie hoekpunten van de driehoek tekenen we een cirkel. Die cirkel stelt de gemeenschap voor, de Kerk. Die cirkel omvat de drie zijden van de driehoek en houdt ze bij elkaar. Een evenwichtige christelijke identiteit ontstaat alleen in en door een gemeenschap. 
 
Kerk, Lichaam van Christus
Na de verrijzenis van Jezus is het de grote vraag:'waar kunnen we de verrezen Heer terugvinden'. Het antwoord is: 'Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden' (Mt.18,20). De Verrezene vind je voortaan terug waar mensen in zijn Naam samen zijn en in zijn Naam iets doen voor broos, marginaal, geïsoleerd leven. De gemeenschap van gelovigen is zijn Lichaam in onze wereld.
 
Christelijke identiteit
Wat maakt mensen tot christenen? Dat vertelt de driehoek binnen de cirkel. De eerste zijde is het credo. Christenen geloven in Iemand. God heeft zich laten kennen. Hij deed dit voluit in Jezus. En tot op de dag van vandaag is er de Geest die ons steeds dieper leert verstaan.
De tweede zijde van de driehoek is de liturgie of het vieren van ons geloof. Geloven is immers een binnentreden in een mysterie. Dat gebeurt bovenal in de liturgie. Liturgie is de gedachtenis van de komst van Jezus in het verleden, zijn aardse lichaam. Liturgie is de gedachtenis van de komst van Jezus in het heden, in brood en wijn, zijn eucharistisch lichaam. En in de biddende gemeenschap, zijn kerkelijk of mystiek lichaam.
De derde dimensie van de christelijke identiteit is het ethisch engagement. Het woord uit de Schrift, dat in de liturgie wordt gelezen, krijgt daadkracht.
 
Evenwaardige dimensies
In de cirkel een gelijkzijdige driehoek. Daarmee wordt bedoeld dat de drie dimensies van de christelijke identiteit evenwaardig zijn en van even groot belang, niet dat ze bij iedereen even groot zijn. Iedere christen heeft zijn eigen kleur in een unieke mengeling van de drie dimensies, maar voor een gezond geloven is het belangrijk dat de dimensies alle drie aanwezig zijn. Je kunt de dimensies ook om het even welke hoek binnenkomen. De invalshoek varieert van mens tot mens. Waar je begint is van geen belang, wel dat je de drie zijden van de driehoek tracht te integreren.
De cursus 'Leven vanuit de Geest' wordt eenmaal per jaar gegeven in de periode van Aswoensdag tot Pinksteren.

                In 2017 op woensdagavonden in de periode maart - mei. 
Start: 22 maart 2017.
 Aanmelden kan tot 17 maart 2017.
 
Bent u gedoopt in de katholieke Kerk
maar heeft u het sacrament van het heilig Vormsel niet ontvangen
klik dan met de muisknop op onderstaande regel om het formulier te downloaden.

Formulier-aanvraag Vormsel katholiek gedoopte volwassene