Startdocumenten nieuwe parochie

Startdocumenten
De gereedschapskist bevat ook sjablonen voor een pastoraal startdocument en een startdocument beheer. De bedoeling van deze twee startdocumenten is om de afspraken die parochies met elkaar maken op hoofdlijnen samen te vatten in deze documenten. Dit heeft een dubbel doel. Voor alle betrokkenen staat alles helder op papier, mondelinge afspraken geven vaak naderhand verwarring omdat er verschillende interpretaties van de afspraken zijn en het is goed dit samen zo helder mogelijk vast te leggen. Daarnaast geven parochies daarmee ook aan dat zij daar samen achter gaan staan. Als tweede doel gaan de startdocumenten naar de bisschop toe om te toetsen of de afspraken conform het bisdombeleid zijn en om eventuele gaten aan te vullen. Op basis van de startdocumenten en het verzoek tot oprichting kan de bisschop het decreet uitvaardigen  waarmee de nieuwe parochie wordt opgericht.
 
Pastoraal startdocument
In het pastoraal startdocument worden de pastorale hoofdlijnen vastgelegd, die door de pastoor en het pastorale team in de voorbereidingsfasen zijn afgesproken. Het handelt hierbij niet alleen over het besproken pastorale beleid m.b.t. de parochie als geheel en meer in het bijzonder m.b.t. de pastorale speerpunten, maar ook over gemaakte afspraken over de onderlinge taakverdeling en het functioneren als team.
 
Startdocument beheer
In het startdocument beheer worden zoals het woord aangeeft de beheersmatige hoofdlijnen vastgelegd, die van belang zijn in de vorming van de nieuwe parochie. In het startdocument beheer wordt verwezen naar werkbladen uit de gereedschapskist. Die werkbladen helpen het genoemde thema door te werken. Het startdocument wordt daarmee ook een samenvatting van alle onderliggende werkbladen.
 
Verzoek tot het oprichten van de nieuwe parochie
De laatste stap in de vorming van een nieuwe parochie is het gereed maken van het verzoek aan de bisschop tot het oprichten van de nieuwe parochie. In dit document noemen de  pastores en bestuursleden de naam, oprichtingsdatum, de parochiekerk en administratief adres van de nieuwe parochie. Tevens biedenzij hun ontslag aan en dragen kandidaten voor ter benoeming in het nieuwe bestuur.
Samen met het pastorale startdocument en startdocument beheer wordt dit verzoek opgestuurd naar de bisschop, die uiteindelijk besluit en de nieuwe parochie formeel opricht door het vaststellen van een akte van oprichting van de nieuwe parochie en de bijbehorende benoemingen van het pastoraal team en het bestuur. Daarmee is de nieuwe parochie een feit en gaan pastoor, pastoraal team, bestuur en parochianen samen een nieuwe fase in van de opbouw van de nieuwe parochie.