De (Nieuwe) Parochie

De parochie is de basisstructuur van het bisdom. Volgens deze structuur bouwt het Gods volk zich op. Het is tevens de structuur waarin de roeping van de gelovigen blijkt.

Bij een parochie gaat het om de eerste plaats om een gemeenschap van gelovigen die elkaar willen ondersteunen in hun geloof en die ook dienstbaar willen zijn aan mensen en situaties ter plaatse. Daar maken christengelovigen hun specifieke roeping waar: die van ambtsdrager, die van bestuurder, die van de liturgie, van de diaconie en de catechese.
Behalve als geloofsgemeenschap kan een parochie ook beschouwd worden als een instelling van pastorale zorg. Een parochie is een organisatievorm om de pastorale doelen te verwezenlijken. Daartoe beschikt een parochie over een eigen kerk, een pastorie en een parochiecentrum. Vaak is de (grote) pastorie voor een deel bewoond door de pastoor en voor de rest in gebruik als parochiecentrum, waar vergaderingen en andere bijeenkomsten worden gehouden.
De kosten die gepaard gaan met het in stand houden van een parochie en de betaling van de pastoor en andere niet-vrijwillige parochiemedewerk(st)ers, worden voornamelijk opgebracht door de Actie Kerkbalans, die elk jaar in januari wordt gehouden. Daarnaast ontvangen parochies geld uit collectes (hoewel collectegeld soms ook voor charitatieve acties bestemd is) en uit vergoedingen voor misintenties en speciale vieringen - denk aan huwelijken en uitvaarten.

De oude structuur van de parochies, met 387 parochiekerken en in iedere kerk een pastoor en een kerkbestuur, alsook de hele hiermee verbonden organisatie die alle kerkelijke taken waar moet maken, is bepaald door de tijd en vraagt om aanpassing. We hebben veel te veel gebouwen om het aantal kerkgangers te huisvesten. We geven veel te veel geld uit aan de gebouwen. We zullen met minder kerkgebouwen ons geloof moeten beleven. Onze structuur moet eenvoudiger, het aantal plaatsen waar we vieren moet minder worden. Maar ook zal er sprake zijn van een vereenvoudiging van het pastoraat. Met minder mensen en voor minder mensen zal het pastoraat gestalte krijgen.

Om het pastoraat te vereenvoudigen en de structuur bij de tijd te brengen heeft de bisschop richtlijnen doen uitgaan tot de vorming van nieuwe parochies:
 

beleidsbrief 14 april 2012