Visie voor heden en toekomst

"Onderwijs is het punt waarop beslist wordt of we de wereld genoeg lief hebben om verantwoordelijkheid op ons te nemen en, meer nog, om haar te redden van de ondergang die onvermijdelijk zal zijn zonder vernieuwing en zonder instroom van jonge en nieuwe toetreders.” (Filosofe Hanna Arendt  in ‘La crise de la culture’) 
 ictonderwijs_bisschop.jpg
De keuze die de ene generatie maakt ten opzichte van de volgende generatie wordt in het algemeen in haar cultuur uitgedrukt, en in het bijzonder in haar onderwijs. Cultuur is gerelateerd aan, en een uitdrukking van onze gemeenschappelijke menselijkheid, en zij kan niet voorbijgaan aan de radicale vragen van het mysterie van het mens-zijn. Het is onze overtuiging dat menselijke waardigheid niet overgelaten kan worden aan de waan van de dag maar verankerd is in de transcendentie: de mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, en in de meest zwakke en kwetsbare mens laat God zich zien.
 
In onze huidige samenleving zijn resultaten belangrijk, en dus is presteren belangrijk. Deze gedachten komt u ook tegen in het onderwijs. Hierdoor kan de tendens ontstaan om onderwijs te beschouwen als een markt, die onderworpen is aan de kwantitatieve regels van de markteconomie.
Het is onze overtuiging dat onderwijs géén kwestie is van louter kwantiteit en resultaten alleen. Onderwijs is juist een zaak van het geweten en raakt aan wat het meest essentieel is in het menselijk bestaan: het ontwaken van hart en geest.
 
Als gedelegeerden voor katholiek onderwijs van het Bisdom van 's-Hertogenbosch gaan we ervan uit dat een katholieke school deel  uitmaakt van een katholieke gemeenschap die bij uitstek een vormende leergemeenschap is. Samen met de opvoeding in het gezin biedt zij een basis  voor vorming, waar kinderen en jongeren kennis kunnen maken met het mysterie van het geloof. Deze vorming geeft hen zowel toegang tot nieuwe kennis, als de mogelijkheid tot persoonlijk groei om de wereld te begrijpen in het licht van God. Ook belangrijk in deze vorming is het leren aangaan van de dialoog met hen, die niet delen in ons geloof.
 
Een docent die kinderen en jongeren inspirerend kennis wil laten maken het geloof, kan daarin niet neutraal zijn. Overdracht van kennis en/of traditie kan niet zonder inspiratie, omdat uit engagement noodzakelijke betrokkenheid voortvloeit. Engagement is zowel waardevol voor de docent zelf, als voor de school waarop de leerkracht werkzaam is. Als docent ben je immers mede een drager van de katholieke identiteit van de school.
Onderwijs is in deze tijd een complexe opgave. Door deze complexiteit kunnen we verliezen wat het meest essentieel is: de ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit, waarbij we juist de religieuze, spirituele en morele dimensie uitdrukkelijk aandacht willen geven.

Laten we vanuit onze verschillende en gezamenlijke verantwoordelijkheden samen bouwen aan katholiek onderwijs. 
 
Lees ook: