Liturgisch Vademecum

 
De liturgie is de actieve deelname van de gelovigen aan het heilswerk van Christus, de hogepriester (Hebr. 8, 9). Het is het hoogtepunt waarnaar de Kerk in al haar handelen streeft en tevens de bron waaruit al haar kracht voortvloeit. Daarom is en blijft het voor de Kerk van het grootste belang om zorg en aandacht te hebben voor de heilige liturgie, zodat de rijkdom ervan voor gelovigen ontsloten wordt en hun geloof wordt gevoed en versterkt.
liturgie_OMSLAG.jpg
Met dit uitgangspunt voor ogen heeft de dienst liturgie van het bisdom dit Liturgisch Vademecum samengesteld. Het is bedoeld als een praktische handreiking voor allen die in parochies verantwoordelijkheid dragen voor de liturgische vieringen. Puntsgewijs zijn er de belangrijkste aandachtspunten in opgenomen die bijdragen aan een waardige en zorgvuldige viering van de liturgie in al haar facetten. Zo wil dit vademecum een handzaam naslagwerk zijn, dat veel informatie die in verspreide bronnen zoals het Altaarmissaal en de diverse ritualen reeds voorhanden was, nu meer overzichtelijk bijeenzet en het daardoor meer toegankelijk maakt voor de parochiepraktijk. We menen dat het hierdoor niet alleen gemakkelijker wordt om de kwaliteit van de liturgische vieringen te bewaken, maar dat dit vademecum tevens een bijdrage kan leveren aan een grotere liturgische eenduidigheid binnen parochies, iets wat de samenwerking ten goede komt.
 
We hopen dan ook dat dit Vademecum in alle parochies van ons bisdom goede diensten zal bewijzen en spoedig de beknopte liturgische vraagbaak zal blijken te zijn die ons voor ogen stond. Uiteraard kunt u met al uw vragen of suggesties terecht bij de dienst liturgie. Ook voor overige informatie, adviezen en ondersteuning kunt u een beroep op ons doen. Dit alles vanuit de gemeenschappelijke doelstelling om de actieve en bewuste deelname van de gelovigen in ons bisdom aan de liturgie te bevorderen, zodat overal op gepaste en aansprekende wijze ons geloof in de drie-ene God kan worden gevierd 'tot lof en eer van zijn naam en tot welzijn van heel zijn heilige Kerk'.