Liturgisch jaar

De belangrijkste vieringen in het liturgisch jaar 2016/2017:
 
 
DECEMBER
 
JANUARI
 
APRIL
 
Zondag 9 april 2017. Palmzondag van het lijden van de Heer.
Palmwijding, palmprocessie en eucharistie. De viering van de Goede Week wordt ingezet. De Kerk gedenkt de intocht van de Heer in Jeruzalem en gedenkt tegelijk dat de overwinning van de Heer via het kruis tot stand komt. We luisteren naar het lijdensverhaal volgens Marcus.
Sint-Janskathedraal: 11.00 uur
 
Chrismamis in de Sint JanskathedraalWoensdag 12 april 2017. Chrismamis.
In deze viering worden de heilige oliën voor heel het bisdom gewijd. Het is tevens de viering waarin de priesters van het bisdom (het presbyterium) zijn band met de bisschop beleeft en bevestigt in de hernieuwing van de wijdingsbeloften.
Sint-Janskathedraal: 19.00 uur
 
Paastriduüm.
Van de avondmis van Witte Donderdag tot en met de vespers van paaszondag.
 

Donderdag 13 april 2017. Avondmis van Witte Donderdag.
Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde. In navolging van Jezus wast de bisschop deze avond de voeten van enkele gelovigen. Na de viering wordt het H. Sacrament in processie naar het rustaltaar gebracht waar een wake gehouden wordt op het woord van de Heer: “waakt en bidt opdat gij niet op de bekoring ingaat.” Om de eenheid met de verlaten en lijdende Heer uit te drukken  worden het altaar en de altaarruimte van alle versierselen ontdaan.
Sint-Janskathedraal: 19.30 uur

Vrijdag 14 april 2017. Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer.
Verplichte vasten- en onthoudingsdag
We lezen uit de Schrift over de lijdende dienstknecht met als hoogtepunt het lijdensverhaal volgens Johannes. In de grote voorbede van Goede Vrijdag bidden we voor de noden van Kerk en wereld. Daarna brengen we hulde aan het kruis waardoor we verlost zijn. Tenslotte is er een korte communiedienst.
Sint-Janskathedraal: 15.00 uur

Zaterdag 15 april 2017. Paaszaterdag / Stille zaterdag.

Zaterdag 15 april 2017 ná 20.30 uur. Heilige paasnacht van zaterdag op zondag.
Plechtige Paaswake.
Het nieuwe vuur wordt ontstoken en gezegend. De Paaskaars de donkere kathedraal binnengedragen. Dan weerklinkt de lofzang op de Paaskaars. Een wake van lezingen en gebeden volgt om uit te monden in het feestelijk gloria van de Mis en het Paasalleluia. Na de paashomilie vindt de zegening van het doopwater plaats en de toediening van doopsel en vormsel waardoor deze nieuwe christenen deelkrijgen aan het Pasen van de Heer. Als ook alle aanwezigen hun doopbeloften hebben vernieuwd en zijn besprenkeld met het nieuwe doopwater, vindt de feestelijke eucharistie van Pasen plaats.
Sint-Janskathedraal: 22.00 uur
 
Zondag 16 april 2017. Paaszondag - Verrijzenis van de Heer.
Sint-Janskathedraal: 10.00 uur
bidtocht_6022.jpg
 
MEI
 
Zondag 30 april 2017. Opening van de meimaand.
In de kathedraal wordt de meimaand om 19.00 geopend door de bisschop. Van oudsher wordt het beeld van Zoete Moeder in de St.-Janskathedraal vereerd. Dat geldt heel bijzonder in de meimaand. Vanuit het hele bisdom stromen, vooral op zondag, de pelgrims naar Den Bosch om de voorspraak van de Zoete Lieve Vrouw in te roepen. Het bisdom kent vele Maria-bedevaartplaatsen.
Sint-Janskathedraal: 10.00 uur
 
Zondag 7 mei 2017. Eerste zondag van de meimaand.
Sint-Janskathedraal: 10.00 uur Pontificale Eucharistieviering
Sint-Janskathedraal: 19.00 uur Maria Bidtocht

Donderdag 25 mei 2017. Hemelvaart van de Heer.
Veertig dagen lang verscheen Jezus aan zijn leerlingen en toonde hun dat Hij verrezen was. Nu gaat Hij definitief naar de Vader terug. Hij geeft hun de opdracht over heel de wereld uit te gaan, het evangelie te verkondigen en de mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar om dat te kunnen moeten zij eerst toegerust worden met de Heilige Geest. Om te bidden om de komst van dei Heilige Geest trekken de apostelen zich met Maria biddend  terug in de zaal van het Laatste Avondmaal.
Sint-Janskathedraal: 10.00 uur Pontificale Eucharistieviering

 

JUNI

Zondag 4 juni 2017. Pinksteren.
In de vroege morgen van Pinksteren daalt de Heilige Geest in vuur en wind over de apostelen neer. Vanaf dat moment trekken zij erop uit om, gedreven door de Geest, de opdracht van Jezus te vervullen. Op die Pinksterdag werden de eerste christenen gedoopt en werd de Kerk geboren.
Sint-Janskathedraal: 10.00 uur Pontificale Eucharistieviering

riepsterwijding_litanie.jpgZaterdag 10 juni 2017. Priesterwijding.
Pontificale Eucharistieviering waaronder de priesterwijding voor ons bisdom om 10.30 uur.
Priesters zijn de eerste en voornaamste medewerkers van de Bisschop in de verkondiging van Gods Woord, in de bediening van de sacramenten en de dienst van de leiding in de Kerk. In de viering van vandaag stelt de Bisschop na de homilie door handoplegging en gebed de nieuwe priesters aan. Ook alle aanwezige priesters leggen de kandidaten de handen op om aan te geven dat ze gewijd worden als lid van priestercollege. Alvorens de wijding te ontvangen liggen de wijdelingen plat ter aarde terwijl de liturgie van alle heiligen wordt gezongen om Gods genade en diens Geest over de wijdelingen af te bidden.
Sint-Janskathedraal: 10.30 uur
 
Zondag 18 juni 2017. Sacramentsdag - Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus.
Op Sacramentsdag gedenkt de Kerk dankbaar het geschenk van de eucharistie waarin de Heer altijd bij ons blijft in de gedaanten van brood en wijn. Na de feestelijke eucharistie draagt de bisschop het allerheiligst Sacrament door enkele straten van Den Bosch waarbij het door de gelovigen wordt toegebeden en toegezongen.
Sint-Janskathedraal: 11.00 uur
 
JULI
 
zoetelievemoeder_151020071335.jpgVrijdag 7 juli. Feest van de Zoete Moeder.
In de Sint Jan waar deze gedachtenis als hoogfeest wordt gevierd. Het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch dat sinds de bouw van de St-Janskerk in deze kerk werd vereerd, is bij de inname van Den Bosch door de protestanten  in 1629 in veiligheid gebracht in Brussel. Daar werd de verering voortgezet. Toen na Napoleon de tijden voor de katholieken in Den Bosch gunstiger werden, probeerde men het beeld van de Zoete Moeder terug naar Den Bosch te halen. Maar de Brusselaars wilden haar aanvankelijk niet kwijt. Pas in 1853 keert het beeld naar Den Bosch terug. Ieder jaar viert heel ons bisdom op 7 juli de gedachtenis van de Zoete Moeder en de stad Den Bosch haar hoogfeest.n de Sint Jan waar deze gedachtenis als hoogfeest wordt gevierd. Het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch dat sinds de bouw van de St-Janskerk in deze kerk werd vereerd, is bij de inname van Den Bosch door de protestanten  in 1629 in veiligheid gebracht in Brussel. Daar werd de verering voortgezet. Toen na Napoleon de tijden voor de katholieken in Den Bosch gunstiger werden, probeerde men het beeld van de Zoete Moeder terug naar Den Bosch te halen. Maar de Brusselaars wilden haar aanvankelijk niet kwijt. Pas in 1853 keert het beeld naar Den Bosch terug. Ieder jaar viert heel ons bisdom op 7 juli de gedachtenis van de Zoete Moeder en de stad Den Bosch haar hoogfeest.
Sint-Janskathedraal: 19.00 uur
 
AUGUSTUS
 
Dinsdag 15 augustus 2017. Maria Tenhemelopneming.
Het grootste feest van de Moeder Gods is het feest van haar Tenhemelopneming dat de Kerk als een verplichte feestdag viert waarop men aan de eucharistie dient deel te nemen.
Sint-Janskathedraal: 19.00 uur
 
NOVEMBER
 
Woensdag 1 november 2017. Allerheiligen.allerzielen.jpg
In één feest viert de Kerk vandaag alle heiligen die de goede strijd gestreden hebben en de overwinning behaald. Dit is een verplichte feestdag waarop men aan de eucharistie dient deel te nemen.
Sint-Janskathedraal: 10.00 uur

Donderdag 2 november 2017. Allerzielen.
Op deze dag bidden we onze gestorvenen dat God hen barmhartig mag zijn en hen mag opnemen in de kring van zijn heiligen.
Kapel begraafplaats Groenendael Orthen: 10.00 uur

Zaterdag 4 november 2017. Diakenwijding.
Pontificale Eucharistieviering waaronder de priesterwijding voor ons bisdom om 10.30 uur.
Diakens zijn medewerkers van de bisschop in de dienst van de ondersteuning (caritas). Zij assisteren in de liturgie en mogen bepaalde taken vervullen zoals preken, dopen en uitvaarten en huwelijken leiden. In de viering van vandaag stelt de Bisschop na de homilie door handoplegging en gebed de nieuwe diakens aan. Alvorens de wijding te ontvangen liggen de wijdelingen plat ter aarde terwijl de litanie van alle heiligen wordt gezongen om Gods genade en diens Geest over de wijdelingen af te bidden.
Sint-Janskathedraal: 10.30 uur

Zondag 26 november 2017. Hoogfeest van Christus Koning.
Op de laatste zondag van het liturgisch jaar viert de Kerk dat Christus de Koning is van heelal, de overwinnaar van alle kwaad.
Sint-Janskathedraal: 10.00 uur