Nieuws

14 MEI

Verklaring omtrent nieuwe benoeming pastoor Massaer

Pastoor Marc Massaer heeft onlangs zijn vertrek uit de parochie Sint Christoffel in Dreumel bekendgemaakt. Bisschop Gerard de Korte is voornemens hem per 1 juli 2019 te benoemen tot pastoor in een andere parochie. Anders dan de website LifeSiteNews.com suggereert, is de verplaatsing van pastoor Massaer geen reactie op een preek die hij op tweede kerstdag hield in de kerk in Wamel.

Een artikel op die website suggereert ten onrechte dat bisschop Gerard de Korte de pastoor verplaatst vanwege genoemde homilie waarin hij onder meer de kerkelijke leer inzake genderideologie en homoseksualiteit verdedigde. De nieuwe benoeming van pastoor Massaer houdt daarmee geen verband.

Vacature
De voorgenomen nieuwe benoeming van pastoor Massaer is onderdeel van een kleine carrousel: de komende maanden krijgen acht priesters een nieuwe benoeming. Met de benoeming van pastoor Massaer wordt een vacature in een andere parochie binnen het bisdom ingevuld. Massaer is bijna acht jaar werkzaam in de parochie Sint Christoffel.

Nieuwe benoemingen van priesters zijn het resultaat van een zorgvuldige afweging. Daarbij kunnen diverse factoren een rol spelen, zoals de tijdsduur van de lopende benoeming, persoonlijke omstandigheden, de samenstelling van pastorale teams, persoonlijke kwaliteiten en ervaring, de spreiding van priesters over het bisdom, het ontstaan van vacatures et cetera.

Kwalijke suggestie
Het bisdom geeft normaliter geen toelichting op nieuwe benoemingen. Daarop maakt het in dit geval een uitzondering, omdat het artikel van LifeSiteNews.com een kwalijke suggestie wekt. Het stuk roept bovendien reacties op waarin wordt voortgebouwd op onjuiste aannames. Een en ander kan leiden tot verwarring onder gelovigen en doet bisschop De Korte geen recht.

Het bisdom is door LifeSiteNews voorafgaand aan publicatie niet om een reactie gevraagd.

Statement of the Diocese of ’s-Hertogenbosch concerning the new appointment of father Marc Massaer

Only recently father Marc Massaer announced his departure from the parish of St. Christoffel in Dreumel. Bishop Gerard de Korte intends to give him an appointment as a pastor (parochus) in another parish. Other than the website LifeSiteNews.com suggests the replacement of father Massaer is not a reaction on the sermon he held at Christmas in the church of Wamel.

An article on this website wrongly suggests that bishop Gerard de Korte replaces the pastor because of the earlier mentioned homily in which among other things he defended Church doctrine as to gender ideology and homosexuality. Pastor Massaer’s new appointment is not related to that matter.

Vacancy
The intended new appointment of pastor Massaer is part of a small so-called carrousel: in the next months eight priests will receive a new appointment. The appointment of pastor Massaer is intended to fill in a vacancy in another parish. Massaer has been working in the parish of St. Christoffel for almost eight years.

New appointments of priests are the result of a careful consideration. Various factors are of influence, such as the duration of the current appointment, personal circumstances, the construction of pastoral teams, personal qualities and experience, the spreading of priests throughout the diocese,  the creation of vacancies etcetera.

Resentful suggestion
The diocese doesn’t normally give an explanation about new appointments. In this case an exception is being made, because the LifeSiteNews.com article makes a resentful suggestion. Moreover, the article evokes reactions in which incorrect assumptions are being elaborated. All this may lead to confusion among the faithful and doesn’t do justice to bishop De Korte.

The diocese was never asked for a reaction by LifeSiteNews prior to the aforementioned publication.

 

14-05-2019