Nieuws

29 APR

Congregatie: Fusie parochie Lithoijen ongegrond

​De Congregatie voor de Clerus in Rome heeft onlangs het besluit om de parochie H. Remigius in Lithoijen op te heffen en samen te voegen met de parochie Heilige Benedictus in Oss ongegrond verklaard. De Congregatie komt tot dat oordeel in haar beslissing op het bezwaar dat door enkele parochianen was aangetekend tegen het fusiedecreet van bisschop Gerard de Korte.

De Congregatie heeft het fusiedecreet van bisschop De Korte ongegrond verklaard wegens een fout van procedurele aard: de priesterraad, die bij een voorgenomen fusie als adviesorgaan van de bisschop optreedt, is naar het oordeel van de Congregatie niet op de juiste wijze geconsulteerd.

Complexe situatie
De Congregatie heeft in een begeleidend schrijven de bezwaarmakers gevraagd om met de bisschop en het parochiebestuur samen te werken om een billijke oplossing te zoeken in het belang van alle partijen en het welzijn van het bisdom. Na twee gesprekken tussen bezwaarmakers en bisdom is gebleken dat het juridische geschil partijen verdeeld houdt. Daarbij speelt ook een uiteenlopende lezing van het decreet van de Congregatie een rol. De bezwaarmakers hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan bij de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur.

Het bisdom bestudeert het decreet van de Congregatie en bezint zich op zijn beurt op vervolgstappen. Met het decreet van de Congregatie is een juridisch complexe en ongewisse situatie ontstaan. Om uit te sluiten dat een pastoraal en bestuurlijk vacuüm ontstaat, heeft de bisschop ter regeling van de gevolgen van de uitspraak van de Congregatie, de (voormalige) parochies behorende tot de Benedictusparochie tijdelijk onder één bestuur en één pastoraal team geplaatst.

Toekomst
De bisschop heeft het bestuur en het pastoraal team van de parochie Heilige Benedictus benoemd tot bestuur en pastoraal team van de onderliggende parochies. Met die tijdelijke maatregel beoogt de bisschop te voorzien in de voortgang van het kerkelijke leven ter plaatse en de daarbij horende juridische en financiële randvoorwaarden.

Een en ander schept de tijd om een zorgvuldig proces in gang te zetten om tot een uiteindelijke oplossing te komen. Uitgangspunt  is daarbij de taak en de plicht van de bisschop om te waarborgen dat het kerkelijk leven in de betreffende parochie(s) ook in de toekomst bestaansrecht heeft en gecontinueerd kan worden.

 

 
 
 

 

29-04-2019