Nieuws

09 APR

Woensdag 17 april: Chrismamis in de Sint-Jan

​Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze eucharistieviering hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften. Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.

De Chrismamis is dit jaar op woensdag 17 april om 19.00 uur. De Chrismamis is een uitdrukking van de eenheid van de plaatselijke kerk. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkenden en pastoraal assistenten en alle religieuze gemeenschappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelovigen heel bijzonder uitgenodigd om de Chrismamis mee te vieren.

De drie heilige oliën
In de Chrismamis wordt het chrisma gewijd en worden de oliën gezegend. Die worden gedurende het liturgisch jaar gebruikt bij de viering van sacramenten. Het chrisma wordt gebruikt bij de doop, het vormsel en bij de wijding van priesters en bisschoppen. Ook wordt het door de bisschop gebruikt bij de wijding van altaren en kerken. Het chrisma heeft altijd te maken met de Christus-gelijkenis van wie of wat gezalfd wordt. Het woord ‘Christus’ betekent 'gezalfde' of 'gezalfde van God'.

chrismamis5.jpg
Ook de catechumenenolie wordt gebruikt de toediening van het sacrament van het doopsel. De ziekenolie wordt gebruikt bij de ziekenzalving. De gebruikte olie is op basis van zuivere olijfolie. Ze wordt per soort in grote kannen aangedragen door de diakens van het bisdom. Door het zegeningsgebed bestemt de bisschop een bepaalde olie voor een bepaalde handeling: ziekenzalving of zalving van doopleerlingen.

Speciale geur
De olie die voor het heilig Chrisma bestemd is, krijgt een aparte behandeling. Ze wordt vermengd met balsem die geurig ruikt. Daar waar de heilige olie van de catechumenen en de zieken geen speciale geur verspreidt, daar geurt het heilig Chrisma zeer sterk. Het heilig Chrisma wordt ook niet bestemd door een zegeningsgebed maar door een wijdingsgebed.

Na afloop van de Chrismamis, worden de heilige oliën uitgedeeld aan de verschillende parochies en instellingen. De oliën worden in de parochies bewaard in kleine glazen kruikjes of in zilveren of tinnen ampullen die gemerkt zijn om de oliën te kunnen herkennen. Merktekens zijn: S.C of Chr of S.Chr. dat staat voor Chrisma of Sanctum Chrisma; O.C. of O.S. of Cat., dat staat voor Oleum Catechumenorum; of Oleum Salutis, O.I. of I of Inf. Dat staat voor Oleum Infirmorum (ziekenolie). Gewoonlijk worden de heilige oliën op een veilige en eervolle plaats bewaard in de kerk, de sacristie of de pastorie.

Foto: Wim Koopman

 

09-04-2019