Nieuws

02 OKT

Hoeveel kerken gaan er dicht?

​Maandagochtend zijn betrokken katholieken bij het opslaan van het Brabants Dagblad direct goed wakker. Een onderzoeker voorspelt dat in Brabant de komende 10 jaar 90 procent van de kerken zal sluiten. Dit percentage wijkt overigens nogal af van de cijfers van de provincie Noord-Brabant die uitgaat van een kerksluiting van 50 procent.

Iedereen die geen vreemdeling is in kerkelijk Jeruzalem, weet dat de positie van de kerken in Nederland kwetsbaar is geworden. In mijn beleidsplan ‘Samen bouwen in vertrouwen’ (oktober 2016) spreek ik over de Kerk als een omgekeerde piramide: veel senioren aan de bovenkant; weinig jonge mensen aan de onderkant. Dat zal natuurlijk ook voor de kerkgebouwen in ons bisdom van ’s-Hertogenbosch (ongeveer 270 gebouwen in ruim 60 parochies) gevolgen hebben.

Geen centraal gebouwenplan
Maar welke gevolgen? Worden werkelijk 90 procent van de kerkgebouwen met sluiting bedreigd? Of 50 procent? Of een heel ander percentage? In ‘Samen bouwen in vertrouwen’ heb ik het gebouwenbeleid gedecentraliseerd. Er is dus geen centraal gebouwenplan voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch. De plaatselijke kerkbesturen zijn primair verantwoordelijk voor het opstellen van een gebouwenplan. Een en ander natuurlijk in afstemming met het bouwbureau en het economaat van het bisdom.

Bij een kerksluiting spelen meerdere zaken een rol. Ik noem het aantal kerkgangers; de aanwezigheid van voldoende pastorale krachten (priesters, diakens, pastoraal werkers); het aantal betalende katholieken (collectes; Actie Kerkbalans; legaten); anderen die het plaatselijk kerkgebouw, ook financieel, een warm hart toedragen en het aanwezige vermogen.

Verantwoordelijkheid
In mijn spreekbeurten en preken leg ik de nadruk op de verantwoordelijkheid van de gelovigen, niet alleen voor de voortgang van het katholicisme maar ook voor het voortbestaan van de kerkgebouwen binnen ons bisdom. Alleen als de katholieken zich inzetten voor hun geloofsgemeenschappen, zowel qua tijd als financieel, is het mogelijk om onze kerken als Godshuizen open te houden.

Het bisdom zet de komende jaren primair in op het mobiliseren van onze katholieken. Zien zij de verantwoordelijkheid van hun doopsel of zijn zij onverschillig? In het licht daarvan vind ik het weinig zinvol om over het percentage te sluiten kerkgebouwen te speculeren. Het zijn wel boeiende jaren van de waarheid waarbij katholieken, én anderen, zullen bepalen wat de kerkgebouwen binnen ons Bossche bisdom hen waard zijn.

Mgr. Dr. Gerard de Korte

 

02-10-2018