Nieuws

10 NOV

Eerste Werelddag van de Armen

​Aan de vele bijzondere feest- en gedenkdagen die de loop van het liturgisch jaar kleuren, is door Paus Franciscus een nieuwe gedenkdag toegevoegd: de Werelddag van de Armen.  Vanaf heden zal iedere 33e zondag door het jaar in het teken staan van de armen. Paus Franciscus wil zo de rijke ervaring van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, dat wij in 2016 mochten vieren, blijvende voortgang laten vinden.

Op de voorlaatste zondag van het liturgisch jaar worden wij uitgenodigd om stil te staan bij het armoede vraagstuk als geheel, maar ook bij de individuele armen in onze eigen omgeving. Ook wordt aandacht gevraagd voor allen die zich in een materieel of sociaal isolement bevinden Daarnaast is het ook een goed moment om stil te staan bij allen die zich inzetten voor de armen en kwetsbaren in onze samenleving. Hierbij mogen we denken aan de Parochiële Caritasinstellingen, de Vincentiusverenigingen, aan de kloosterorden- en congregaties die zich inzetten voor de armen en aan nieuwere initiatieven zoals de voedselbanken.
 

In ons bisdom wordt ook aandacht besteedt aan deze Werelddag van de Armen.  Op zondag 19 november zal onze bisschop, Mgr. De Korte, om 11.45 uur in de Sint-Janskathedraal de Eucharistie vieren. Voor deze viering zijn onder andere de Caritasinstellingen en Vincentiusverenigingen uitgenodigd. Gevraagd wordt, om ook in de eigen parochie aandacht te besteden aan deze zondag. Daartoe vindt u bijgesloten een aanbeveling voor de voorbede.

 
De eerste Zondag voor de Armen zal ook mede in het teken staan van de Heilige Vincentius a Paulo (1581-1660). Hij geldt als de apostel van de naastenliefde. Het is dit jaar precies vierhonderd jaar geleden dat Vincentius zijn missie ten dienste van de armen begon. Deze eenvoudige priester uit Frankrijk was in staat het aanschijn van de Kerk te veranderen door de dienst aan de armen centraal te stellen in de beleving van het christelijk geloof.
 
De Werelddag van de Armen als blijvende opdracht voor ons allen.
 
Via  deze linktreft u de boodschap aan die Paus Franciscus heeft geschreven b.g.v. van de Werelddag van de armen.
 
VOORBEDE OP DE WERELDDAG VAN DE ARMEN  18 en 19 NOVEMBER 2017

Pr: De Heer roept ons op om, als kinderen van het licht, niet lief te hebben met woorden, maar met daden. Bidden wij met een oprecht hart tot Hem.
 
Voor alle christengelovigen:
dat zij, als goede en trouwe dienaren, de hun
toevertrouwde talenten met zorg beheren en ze vrucht laten dragen
opdat door hun zorgzaamheid armen uit hun isolement worden gehaald
en daadwerkelijk geholpen.
Laat ons bidden.
 
Voor verantwoordelijken in politiek en maatschappij:
Dat door hun inzet de materiële rijkdom van de wereld eerlijk verdeeld wordt
en niemand honger zal lijden.
Laat ons bidden………
 
Voor de eenzamen, de zieken en voor wie lijden aan het leven:
Dat zij blijven hopen en vertrouwen op Gods liefde
die alles ten goede keert.
Laat ons bidden……….
Voor vluchtelingen en daklozen:
Dat zij een thuis en veilig bestaan krijgen.
Laat ons bidden……….
 
Voor allen die zich ontfermen over hun medemens in nood:
Voor hen die actief zijn in de diaconie en de caritas.
Dat zij trouw hun taak vervullen en zich
volgens hun talenten dienstbaar maken aan
allen die een beroep op hen doen.
Laat ons bidden.

Pr: Heer, laat in ons hart het vuur branden door de Geest van uw liefde
om altijd bedacht te zijn op wat U welgevallig is en U in onze medemensen
oprecht te beminnen. Door Christus onze Heer.
10-11-2017