Nieuws

19 JUN

Stappen naar missionair Kerk worden

​Zaterdag 17 juni j.l. was de Dag van de Zending. Dit is een jaarlijkse dag in het bisdom waarop pastoraal assistenten bijeenkomen voor studie-bezinning en cursisten die het vierjarig vormingstraject ‘groeien in geloof, geloven in groei’ hebben afgerond van de bisschop een speciale zending in hun parochie kunnen ontvangen.

In de ochtend werd samen met bisschop De Korte gesproken over ‘Missionair Kerk worden’. Het tweede Vaticaans Concilie riep hier reeds toe op. Ruim vijftig jaar hebben we de tijd gehad om de veranderende situatie van Kerk en geloof te bezien en te beoordelen –en dat zullen we ook moeten blijven doen– maar het is hoog tijd om te gaan handelen: de missionaire uitdaging aan te gaan.
Om stappen te zetten naar handelen werden drie stellingen geponeerd. In groepen werd hierover gesproken: of ze wel dan niet eens waren met de stelling en als men het er mee eens was of ze dan ideeën hadden hoe het in hun parochie aangepakt kon worden.
 
Tussen de middag trok iedereen naar de kathedraal voor de viering van de Eucharistie. Dit maal waren er geen cursisten die een zending als pastoraal assistent ontvingen. Dat heeft mede te maken met de beleidsnotitie ‘Samen bouwen in vertrouwen’ waarin staat dat het nodig is grondig na te denken over de opzet van het vormingstraject en de positie van de pastoraal assistenten. Afgelopen maanden is serieus nagedacht over het vormingstraject, het profiel en de positie van de pastoraal assistenten.
In de toekomst zullen opnieuw vrijwilligers een speciale zending kunnen ontvangen, maar voortaan met een voor allen gelijkluidende tweevoudige opdracht: het mee ontwikkelen van missionaire projecten zoals deze door het pastorale team in het visie- en werkplan van de parochie beschreven staan  én  mee zorg dragen voor het trainen van andere vrijwilligers in de parochie (daarin ondersteund door medewerkers van het bisdom en eventuele andere instanties). Met deze zendingsopdracht blijven pastoraal assistenten vrijwilligers, die nauw met (iemand van) het pastorale team samenwerken, maar geen deel uit maken van het pastorale team.
 
Om vrijwilligers voor deze dubbele taak toe te rusten wordt een nieuw vormingstraject opgezet: de diocesane kadercursus. Het concept van deze kadercursus wordt momenteel in de dekenale bijeenkomsten besproken. Gaandeweg dat het bezoek aan de dekenaat vordert, wordt het nieuwe vormingstraject verder ingevuld. Voor het begin van het nieuwe werkjaar zal er een flyer gereed zijn met informatie over deze nieuwe diocesane kadercursus. Pastoors krijgen deze toegestuurd en ontvangen hierbij een formulier waarmee ze – in overleg met andere leden van het pastorale team én vanuit het parochieel werkplan - een vrijwilliger voor deze cursus (en een toekomstige zending) kunnen aanmelden.

 

19-06-2017