Nieuws

13 APR

Vacature bisschoppelijk gedelegeerde katholiek onderwijs

​Het bisdom van 's-Hertogenbosch heeft ongeveer 500 katholieke scholen voor primair onderwijs en 80 voor voortgezet onderwijs binnen haar grenzen. Daarnaast zijn er Regionale Onderwijscentra en 5 katholieke lerarenopleidingen (Pabo).

Vanuit het belang dat hij hecht aan de contacten met deze scholen, is onze bisschop, mgr. dr. G.J.N. de Korte, op zoek naar een

bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs (v/m)

0,4 fte

De functie
Als bisschoppelijk gedelegeerde staat u de bisschop van 's-Hertogenbosch bij in met name zijn verkondigende taak. In dat kader onderhoudt u de relatie met het onderwijsveld, zowel het primair als het secundair onderwijs en de pabo's. Tot uw taken behoren:

  • het stimuleren van overleg en bezinning bij bestuurders en leraren omtrent de eigen identiteit en het godsdienstig/levensbeschouwelijk onderwijs van de katholieke school;
  • het opbouwen en onderhouden van netwerken op diocesaan en lokaal niveau;
  • het bijdragen aan toerusting en vorming van het kader in katholieke scholen en het ontwikkelen en ingang doen vinden van bruikbare instrumenten;
  • het verzorgen van de bisschoppelijke akkoordverklaring en de akte van bekwaamheid;
  • het uitvoering geven aan verzoeken uit het onderwijsveld om dienstverlening, ondersteuning en advies;
  • het onderhouden van contacten op landelijk niveau.
Uw profiel
U bent thuis in het onderwijs en beschikt over een academisch denk- en werkniveau.

Vanzelfsprekend bent u praktiserend rooms-katholiek. U hebt een inspirerende en overtuigende persoonlijkheid.
 
U beschikt niet alleen over een open en communicatieve houding, maar u bent ook in staat om op bestuurlijk niveau te functioneren en samen te werken. Uw agogische kwaliteiten gaan hand in hand met uw vaardigheden om gebruik te maken van moderne (communicatie)technieken. U wilt en kunt projectmatig werken.
 
Informatie en sollicitatie
Aanstelling en honorering geschieden volgens de diocesane regelingen voor pastoraal werk(st)ers resp. ambtsdragers. Voor meer informatie belt u met diaken drs. Th.A.J. Bangert, bisschoppelijk gedelegeerde ad interim, tel. 073 523 20 85 of met vicaris-generaal dr. C.F.M. van den Hout, tel. 073 523 20 93.

Uw sollicitatie met uitgebreid curriculum vitae kunt u, vóór 29 april, ter attentie van laatstgenoemde, richten aan het bisdom van 's-Hertogenbosch, Postbus 1070, 5200 BC  ’s-Hertogenbosch, o.v.v. ‘sollicitatie bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs’.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

13-04-2017