Nieuws

11 APR

Woensdag 12 april: Chrismamis in de Sint-Jan

​Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze eucharistieviering hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop en wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.

De Chrismamis is dit jaar op woensdag 12 april om 19.00 uur. De Chrismamis is een jaarlijks hoogtepunt voor heel de diocesane Kerk die samenkomt rondom de bisschop.
 
De bisschop spreekt daarom de wens uit dat de Chrismamis een echt diocesaan karakter zal dragen. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkenden en pastoraal assistenten zijn ook alle parochies van ons bisdom uitgenodigd om met een delegatie de Chrismamis mee te vieren. Ook alle religieuze gemeenschappen binnen ons bisdom uitgenodigd de Chrismamis mee te vieren.
 
Daarnaast zijn alle gelovigen welkom om de Chrismamis mee te vieren op 12 april. De bisschop heeft aan de viering een actie voor de voedselbank verbonden. In de kerk komen manden te staan waarin eenieder producten als donatie kan achterlaten.
 
De drie heilige oliën
In de voorchristelijke tijd werd olie gebruikt als geneesmiddel tegen in- en uitwendige ziekten, ter verfraaiing van het uiterlijk en als lichaamsverzorging voor sportmensen. In het oude Israël werden koningen, profeten en priesters met olie gezalfd. Zo kon olie in de riten van de godsdienst ook een symbolische waarde krijgen.
 
Bij de uitgebreide doop zijn er twee zalvingen: één als bescherming tegen allerlei boze krachten en invloeden (catechumenenolie) en één als zending, als taak (chrisma). Bij de ziekenzalving (ziekenolie) betekent het kracht, bemoediging, genezing. Bij de ambtswijding van priester en bisschop (chrisma) betekent het een zending, een opdracht om genezend en zegenend rond te gaan. Het chrisma wordt door de bisschop ook gebruikt bij een altaarwijding en een kerkwijding. Het chrisma heeft altijd te maken met de Christus-gelijkenis van wie of wat gezalfd wordt. Het woord Christus betekent 'gezalfde' of 'gezalfde van God'.
 
Wijding van het chrisma en zegening van de olie voor de zieken en de geloofsleerlingen
De olie is op basis van zuivere olijfolie. Ze wordt per soort in grote kannen aangedragen door de diakens van het bisdom. Door het zegeningsgebed bestemt de bisschop een bepaalde olie voor een bepaalde handeling: ziekenzalving of zalving van doopleerlingen. De olie die voor het heilig Chrisma bestemd is, krijgt een aparte handeling. Ze wordt vermengd met balsem die geurig ruikt. Daar waar de heilige olie van de catechumenen en de zieken geen speciale geur verspreidt, daar geurt het heilig Chrisma zeer sterk. Het heilig Chrisma wordt ook niet bestemd door een zegeningsgebed maar door een wijdingsgebed.
 
Verspreiding over het bisdom
Na afloop van de Chrismamis, worden de heilige oliën uitgedeeld aan de verschillende parochies en instellingen. Dit gebeurt na afloop van de Chrismamis in de kathedraal.
De oliën worden in de parochies bewaard in kleine glazen kruikjes of in zilveren of tinnen ampullen die gemerkt zijn om de oliën te kunnen herkennen. Merktekens zijn: S.C of Chr of S.Chr. dat staat voor Chrisma of Sanctum Chrisma; O.C. of O.S. of Cat., dat staat voor Oleum Catechumenorum; of Oleum Salutis, O.I. of I of Inf. Dat staat voor Oleum Infirmorurn. (Zieken olie). Gewoonlijk worden de heilige oliën op een veilige en eervolle plaats bewaard in de kerk, de sacristie of de pastorie.
 

11-04-2017