Nieuws

10 FEB

Sacrament van het vormsel voor volwassenen

Glasraam Arcabas-heilige geest.pngVoor het vormsel staat feitelijk het pinksterfeest model. Jezus is gestorven en niet langer lijfelijk bij zijn vrienden. Zonder Hem zitten zijn leerlingen aanvankelijk ontmoedigd en wanhopig bij elkaar. Toch herinneren zij zich Jezus’ woorden dat Hij hen niet echt in de steek zal laten: de Trooster en Helper zal komen! Op de dag van Pinksteren (Hand. 2,1-13) gebeurt dit inderdaad: hen overkomt een nieuw elan, als een windvlaag, als vuur, een en al enthousiasme (letterlijk: in God zijn).

Het vormsel mogen we beschouwen als ieders persoonlijk pinksterfeest. Wie geboren wordt, groeit naar volwassenheid, wie gedoopt is leeft naar het vormsel toe, waar je voor heel je verdere leven de belofte krijgt aangereikt: ‘… (naam), ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods’. Dat je zo, wat er ook gebeurt, een mens vol bezieling en enthousiasme mag zijn.

Gedoopt en gevormd worden zijn als het ware twee zijden van de ene geloofsmedaille: het dopen gebeurt met water (waarbij we ook om de heilige Geest bidden); het vormen gebeurt met ‘vuur’, met heilige Geest (waarbij we ook alles van de doop in herinnering roepen: we hernieuwen onze doopbeloften). De ‘meerwaarde’ van het vormsel krijgt extra gestalte door de persoon van de bedienaar: mag de doop door een priester of diaken bediend worden (in nood zelfs door iedere gelovige), het vormsel is voorbehouden aan de bisschop zelf. Wel verleent deze, omdat hij niet overal tegelijk kan zijn, vaak aan enkele directe medewerkers ook bevoegdheid tot vormen.

Voor R.K.-gedoopte volwassenen
Hoewel doopsel en vormsel twee zijden van de ene geloofsmedaille zijn, komt het steeds vaker voor dat volwassenen, die als kind gedoopt zijn in de R.K.-Kerk, het sacrament van het vormsel niet hebben ontvangen. Dit kan echter nog wel.

Geïnteresseerden kunnen zich bij het bisdom melden middels bijgevoegd formulier.Ze worden dan uitgenodigd voor een kort voorbereidingstraject (cursus ‘Leven vanuit de Geest’) welke op woensdag 16 maart op het bisdomkantoor in ’s-Hertogenbosch van start gaat. Zes catechese-bijeenkomsten en dan toediening van het heilig Vormsel op het Hoogfeest van Pinksteren (zondag 15 mei 2016) in de kathedrale basiliek St. Jan evangelist.

Voor volwassenen die wel gedoopt zijn, maar niet in R.K.-Kerk
Volwassenen die gedoopt zijn, maar niet binnen de R.K.-Kerk, en die opgenomen willen worden in de volledige gemeenschap van de R.K.-Kerk, kunnen zich ook bij het bisdom melden. Daartoe kan hetzelfde formulier gebruikt worden. Ze worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en geïnformeerd over de toeleiding en voorwaarden.
10-02-2016