Nieuws

26 AUG

​Bisschoppenconferentie vraagt op 1 september gebed voor de schepping

Komende dinsdag 1 september is door paus Franciscus uitgeroepen tot de Wereld Gebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Daarna zal elk jaar op deze datum een gebedsdag voor de schepping worden gevierd.

Paus Franciscus heeft deze dag ingesteld nadat vertegenwoordigers van de Orthodoxe ritus hem deze suggestie hadden gedaan. Orthodoxe kerken bidden namelijk al langer op 1 september voor het milieu en hebben de paus gevraagd of de Rooms-Katholieke Kerk zich hier bij aan wil sluiten. Dit gebeurde in juni 2015 ter gelegenheid van de presentatie van de encycliek Laudato Si’ waarin paus Franciscus oproept tot een integrale ecologie, waarbij zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
 
De Heilige Vader benadrukt bij de instelling van deze Wereld Gebedsdag, dat christenen zijn geroepen tot een ‘ecologische bekering’, waarbij de consequenties van hun ontmoeting met Jezus Christus zichtbaar worden in hun relatie tot de wereld om hen heen.
 
De paus hoopt met zijn oproep om milieubewuste rentmeesters van de schepping te zijn, niet alleen Katholieken wereldwijd aan te spreken maar alle mensen van goede wil.
 
Bid mee!
De Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt gelovigen en mensen van goede wil dan ook gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus en komende dinsdag 1 september mee te bidden voor de zorg en het behoud van de schepping. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van onderstaande gebeden die de paus heeft meegegeven in zijn recente encycliek Laudato Si’.

 

GEBED VOOR ONZE AARDE
 
 Almachtige God,
 die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
 én in het kleinste van uw schepselen,
 Gij die met uw tederheid
 al het bestaande omgeeft,
 stort over ons uit de kracht van uw liefde,
 opdat wij zorgen
 voor het leven en zijn schoonheid behoeden.
 Overspoel ons met vrede,
 opdat wij als broeders en zusters leven,
 zonder iemand te benadelen.
 God van de armen,
 help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
 die zo waardevol zijn in uw ogen,
 te redden.
 Maak ons leven weer gezond,
 opdat wij de wereld beschermen
 en haar niet plunderen,
 opdat wij schoonheid zaaien
 en geen vervuiling en verwoesting.
 Raak de harten
 van allen die alleen maar voordeel zoeken
 ten koste van de armen en van de aarde.
 Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
 met verbazing te kijken,
 en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
 met alle schepselen
 op onze weg naar uw oneindig licht.
 Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
 Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
 voor gerechtigheid, liefde en vrede.

  

 CHRISTELIJK GEBED MET DE SCHEPPING
 

  Wij loven U, Vader, met al uw schepselen,
 die uit uw machtige hand zijn voortgekomen.
 Zij zijn van u en vol van uw aanwezigheid
 en uw tederheid.
 U zij de lof!

 
 Zoon van God, Jezus,
 door U is alles geschapen.
 Gij hebt een menselijke gestalte aangenomen in de moederschoot van Maria,
 Gij zijt deel geworden van deze aarde,
 en hebt naar deze aarde gekeken met menselijke ogen.
 Vandaag zijt Gij levend in ieder schepsel
 met uw heerlijkheid als Opgestane
 U zij de lof !
 
 Heilige Geest, die met uw licht
 deze wereld richt op de liefde van de Vader,
 en de weeklacht van de schepping begeleidt,
 ook Gij leeft in onze harten
 om ons aan te zetten tot het goede.
 U zij de lof!
  
 Heer God, Een en Drievuldig,
 kostbare gemeenschap van oneindige liefde,
 leer ons U te aanschouwen
 in de schoonheid van het heelal,
 waar alles spreekt van U.
 Wek onze lofprijzing en dankbaarheid
 om ieder wezen dat Gij hebt geschapen.
 Geef ons de genade ons ten diepste verenigd te voelen
 met al het bestaande.

 

 God van liefde, toon ons onze plaats
 in deze wereld
 als instrumenten van uw liefde
 voor alle wezens van deze aarde,
 want geen enkel van hen wordt door U vergeten.
 Verlicht hen die macht en geld bezitten,
 opdat zij worden behoed
 voor de zonde van de onverschilligheid,
 het algemeen welzijn liefhebben, de zwakken ondersteunen,
 en zorg dragen voor deze wereld, die wij bewonen.
 De armen en de aarde schreeuwen:
 Heer, doordring ons met uw macht en uw licht,
 om ieder leven te beschermen,
 om een betere toekomst te bereiden,
 opdat uw Rijk kome
 het Rijk van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid.
 U zij de lof!
 AMEN
 
 Gegeven te Rome,
 bij Sint Pieter,
 op 24 mei,
 op het Hoogfeest van Pinksteren,
 het derde jaar van mijn pontificaat.
 
 Franciscus.

 

26-08-2015