Nieuws

06 AUG

Reactie op het voorpagina-artikel van het Brabants Dagblad van 6 augustus 2015

De bisschop van ’s-Hertogenbosch heeft er behoefte aan te reageren op het artikel in het Brabants Dagblad van 6 augustus 2015. Op basis van de terughoudende reactie van het bisdom op  het nieuws dat via NPO 1 en vervolgens door Omroep Brabant in de wereld is gebracht, wordt in het artikel de conclusie getrokken als zou bisschop Hurkmans zijn voorganger bisschop Bluyssen hebben laten vallen. Het bisdom heeft altijd beseft dat het gaat om een delicate kwestie en om de integriteit van meerdere betrokkenen.
Graag wil de bisschop een toelichting geven op de procedure zoals die in alle stilte in het afgelopen jaar is gevoerd.
Met betrekking tot de afwikkeling van de gevallen van seksueel misbruik hebben de bisschoppen en de religieuzen van Nederland er samen voor gezorgd dat het oordeel  over klachten is komen te liggen bij een onafhankelijk instantie. Het meldpunt stelde procedures op in overleg met Deetman. Het meldpunt stelt een klachtencommissie in en houdt een zitting. Het meldpunt seksueel misbruik geeft vervolgens een advies aan de bisschop of de religieuze overste. De bisschop van
’s-Hertogenbosch neemt het advies steeds over.
Het bisdom ’s-Hertogenbosch heeft altijd een open houding getoond naar de klagers zonder op de stoel van de rechter te willen gaan zitten. Wanneer iemand een klacht indient doet de bisschop geen vooronderzoek, ook niet naar de betrouwbaarheid van de klager. Hij werkt mee met het meldpunt en levert eventueel op het bisdom aanwezige informatie aan. De bisschop heeft zich altijd open opgesteld naar de klager, zo ook in het geval van ‘Jos’. In dit kader moet ook de brief gelezen worden die de bisschop aan de klager heeft gestuurd en waarin hij begrip toont. De bisschop treedt klagers vanuit een pastorale rol tegemoet en behandelt hen met volledig respect. De in de brieven gehanteerde formuleringen worden dan ook met regelmaat in correspondentie dienaangaande gebruikt.
De zaken die op dit moment in de media aan de orde komen, hebben ook in de procedure een rol gespeeld, en zijn ook door het bisdom ter verdediging van Mgr. Bluyssen ingebracht. De in de media genoemde aspecten inzake de authenticiteit van de brief, het ontbreken van de postzegel op de enveloppe e.d. zijn allemaal ook als zodanig in de procedure benoemd.
In het geval van Mgr.  Bluyssen heeft de commissie uiteindelijk geconcludeerd dat er onvoldoende steunbewijs aanwezig is om de klacht gegrond te verklaren. De bisschop heeft dit advies overgenomen met de daarin gebruikte formuleringen.
Het thans ontstane beeld als zou de huidige bisschop in deze kwestie bisschop Bluyssen hebben laten vallen, willen wij tegenspreken. De beschuldiging aan het adres van bisschop Bluyssen heeft precies dezelfde procedure doorlopen als iedere andere klacht. De bisschop heeft geen oordeel over de inhoudelijke kant van de zaak. Verder betreurt de bisschop het zeer dat iemand wiens schuld niet vast staat publiekelijk beschuldigd wordt.

06-08-2015