Nieuws

20 DEC

Kerstboodschap Mgr. Hurkmans

Paus Franciscus Man van het Jaar
Ons bisdom vertegenwoordigend mocht ik, voor het Ad Limina bezoek, een week in Rome zijn. Paus Franciscus hield me bezig. Wie is hij? Inderdaad, Paus Franciscus is man van het jaar. Waarom? Omdat hij is zoals hij is. Een authentieke man. “Buona Sera”, dat waren zijn eerste woorden. Geen spel, maar een man die recht door zee gaat. Dit komt over in de media. Paus Franciscus is, van nature, een communicator van formaat.

Wij dragen Paus Franciscus
Er is nog een andere motivatie waardoor Paus Franciscus verkozen werd tot man van het jaar. Die motivatie ligt bij u en bij mij, bij ontelbaar vele mensen op heel de wereld. Op de een of andere wijze geeft hij namelijk antwoorden op belangrijke bestaansvragen waar wij bewust of onbewust mee rondlopen. Het is niet voor niets dat deze paus binnen en buiten de Kerk grote populariteit geniet. Het is nu nog een tijd van verwachting, maar we beseffen nu al dat zijn woorden echt waar zijn. Hij staat in de waarheid.

Secularisatie
Als nooit te voren is de mens in onze tijd aan zichzelf overgeleverd. Allen, of we gelovig zijn of niet gelovig, ondervinden de invloeden van de geseculariseerde wereld waarin wij leven. Alles wat het leven aanbelangt, willen en moeten wij, denken we, op eigen kracht vorm geven. Daar zijn wij heel druk mee. Slim en vlug handelen. Met kracht presteren. Daar komt het op aan. Verder is netwerken belangrijk. Mensen kennen en er op het juiste moment van profiteren. De secularisatie maakt bijna alles wat we doen functioneel. Ons handelen is doelgericht. Het moet iets opleveren. Deze levensinstelling werkt door in de politiek, in het onderwijs, in het algemeen bestuur, in de Kerk en zelfs in onze intieme relaties. Alles lijkt te staan onder het adagium: wat heb ik er aan? Van tijd tot tijd ontsnappen we aan die uitputtende prestatiedrift, door te feesten, door vakantie te nemen. Deze uitjes hebben vaak eerder het karakter van een ‘time out’ dan dat het een tijd is van tot jezelf komen.
 
Mensen vallen buiten de boot
Deze op prestatie gerichte samenleving telt veel mensen die ‘mislukken’. Gelukkig krijgen die hulp. Wel binnen een structuur die op dezelfde wijze is opgebouwd. Zij krijgen, na een reeks loketten afgewerkt te hebben, wat wij als samenleving denken dat zij nodig hebben. Wat geld. Gelukkig zijn er in alle werk- en samenlevingsverbanden nog steeds mensen die daarbinnen het verschil maken. Zij staan klaar om mensen aandacht te geven. Zij staan open voor heel de mens. Maar we moeten toch durven zien dat er in onze samenleving te veel mensen zijn die te kampen hebben met eenzaamheid en allerlei vormen van angst.
 
Zijn naam is een programma
Paus Franciscus is eenvoudig. Een man Gods. Hij wijst ons naar de heilige uit Assisi. Die gebruikte de armoede als een weg om zijn medemensen echt te ontmoeten. Hij vroeg aan de mensen van dag tot dag om eten. Hij bedelde om die mensen te kunnen bedanken, om voor hen te bidden. Hij wees de mensen er op dat je met bijna niets kunt leven en toch gelukkig kunt zijn. De armoede was ook een middel om alles van God te blijven verwachten. Om God nooit te vergeten. In gebed vragen en danken. Sint-Franciscus las voortdurend in het Evangelie. Hij ging er, met heel zijn verbeeldingskracht, in op. Daar hebben wij de kerststal aan te danken. Hij beelde het gebeuren in Bethlehem uit. Hij knielde bij Jezus neer. Maakte zich één met Hem. In zijn armoede. In zijn lijden. Hij ging met Jezus zijn levensweg, om bij de Vader in de Hemel te komen. Paus Franciscus wijst naar deze heilige opdat wij de kern van ons geloof weer vinden.
 
Een Jezuïet als paus
Paus Franciscus is Jezuïet. Paters die specialisten zijn in het geven van geestelijke begeleiding. Zij willen mensen tot zichzelf en tot God brengen. Ieder mens draagt herinneringen, frustraties en verlangens met zich mee. Die bewonen zijn hart. Als het hart zich sluit gaan die herinneringen, frustraties en verlangens gisten. Dat brengt je hart in een slechte conditie. Dit kan verwarren. Het kan je verharden. Het kan cynisch maken. Het kan brengen tot allerlei vormen van verslaving. Het kan je trots maken. Het zit dan verkeerd in de kern. In de geestelijke begeleiding opent men in een vertrouwvolle relatie het hart en schept men orde. Daar is onze Paus mee bezig. Als men hem vraagt wie bent u? Antwoordt hij: ‘een zondaar’. Dat maakt hem nederig en klein. Hiermee komt hij naast ieder van ons te staan. Hij begint met tijd te nemen. Hij heeft liefdevolle aandacht. Dan luistert hij. Je mag zijn wie je bent. Geen veroordeling. Door die liefdevolle aandacht kan een mens zijn hart openen. Tijdens die geestelijke begeleiding wijst Franciscus steeds naar Jezus. Naar het kind in de kribbe. Als wij ons hart openen en eerlijk naar onszelf kijken weten wij dat wij onszelf niet kunnen verlossen. Jezus is gekomen om ons te verlossen. De kern van het kerstfeest. Dit is echt een hoogfeest. In Hem komt ons hart tot rust. Wij mogen thuis zijn bij God. Jezus vervult ons hart met liefde. Hij geneest het. Hij roept ieder van ons. Hij vraagt ons alle mensen in één gemeenschap samen te brengen. Om voor elkaar goed te zijn, zoaals God goed is voor mensen. Door de wijze waarop paus Franciscus inhoud geeft aan zijn ambt, wint hij de harten van de mensen, hij opent de harten van de mensen, hij heeft liefdevol begrip voor alles wat er omgaat in de harten van de mensen, hij brengt de mensen met een geopend hart naar Jezus Christus. Door zijn wijze, vaderlijke en liefdevolle aanpak schept deze paus nieuwe mogelijkheden voor Kerk en wereld. Het is nodig de harten te winnen, te openen, vrij te maken alvorens te kunnen onderrichten, en de weg te wijzen in het leven.
 
Kerstwens
Van harte wens ik  u toe dat Paus Franciscus u hoop en inspiratie geeft in uw dienstwerk in de Kerk. Verwijzend naar hem wens ik, mede namens mijn hulpbisschop, vicaris-generaal, stafleden en al mijn medewerkers en medewerksters, u allen een zalig Kerstfeest en een gezegend nieuw jaar. Breng ook hartelijke wensen over aan onze broeders en zusters om u heen.
 
Uw bisschop,
Drs. A.L.M. Hurkmans
20-12-2013