Nieuws

05 NOV

9 November: diakenwijding

diakenwijding.jpgOp zaterdag 9 november 2013 zal Mgr. Hurkmans tijdens een pontificale eucharistieviering om 12.00 uur in de kathedrale basiliek van Sint Jan evangelist in 's-Hertogenbosch vier mannen tot permanent diaken wijden:

• Pierpaolo Flesia

• Ton van Kuijk


• Paul Menting


• Jacques van Montfort

 

Voorbereiding
In voorbereiding op de diakenwijding op zaterdag 9 november zijn de wijdelingen samen met de seminaristen gedurende vijf dagen in retraite. De bezinningsdagen vinden plaats in het Sint-Janscentrum, in volledige stilte. Naast de gezamenlijke momenten van eucharistieviering, getijdengebed en aanbidding vinden er tweemaal daags inleidingen plaats. De retraite biedt de wijdelingen de gelegenheid om zich gedurende enige dagen intensief te bezinnen over hun roeping en over hun weg met de Heer. Voor de wijdelingen van zaterdag draagt de retraite een bijzonder karakter.
Het kerkelijk recht schrijft voor dat bezinningsdagen gehouden moeten worden voorafgaand aan het ontvangen van een wijding. Bovendien ervaren de betrokkenen het steeds als weldoend om zich gedurende korte tijd te kunnen terugtrekken uit het drukke parochiepastoraat in de stageparochies en zich te concentreren op bezinning en gebed en op de belangrijke stap die zij over enkele dagen gaan zetten.
 
Diakenwijding
De diakenwijding vindt altijd plaats tijdens een eucharistieviering vanwege de nauwe band tussen de eucharistie en het sacrament van de wijding. Na de wijding oefent de diaken voor de eerste keer zijn dienst uit als diaken.
 
De wijding vindt plaats na de liturgie van het Woord en voor de liturgie van de Eucharistie. De kern van de diakenwijding is de handoplegging door de bisschop in stilte en het wijdingsgebed. Daardoor wordt aan de wijdeling de gave van de heilige Geest gegeven voor zijn ambt als diaken.
 
De volgende woorden in het wijdingsgebed zijn van wezenlijk belang: 'Wij vragen, Heer, zend de heilige Geest over hen uit, zodat zij door Hem worden gesterkt met de gave van uw zevenvoudige genade om het werk der bediening trouw te volbrengen.' Terwijl de handen worden opgelegd, bidden de gelovigen in stilte; aan het gebed nemen zij deel door ernaar te luisteren, het te bevestigen en te besluiten door de acclamatie 'Amen' aan het slot.

Aan de kern van de wijding gaan de zogenaamde voorbereidende riten vooraf, namelijk de voordracht van de uitverkorene, de homilie, de belofte van de uitverkorene en de litanie (waaronder de wijdeling plat ter aarde ligt) die in deze viering de voorbede is. In de litanie bidden allen om Gods genade voor de wijdeling.
 
Onmiddellijk na het wijdingsgebed, wordt de pasgewijde bekleed met de diakenstool en de dalmatiek. Daarna volgen de verklarende riten waarin de taak wordt aangeduid die door de handoplegging en de aanroeping van de heilige Geest is toevertrouwd: aan hem wordt het evangelieboek overhandigd vanwege de taak om in de viering van de liturgie het evangelie en het geloof van de Kerk te verkondigen.
 
Deze riten worden besloten met de broederlijke kus door de bisschop; dit als het ware zegel van de aanvaarding van zijn nieuwe medewerker in zijn dienstwerk; de diakens begroeten door de broederlijke kus de pasgewijde voor de gemeenschappelijke taak binnen hun corps.
 
foto: W. Koopman - diakenwijding 2012

05-11-2013