Nieuws

17 JUL

​Uitweg uit de crisis

Paus-Franciscus-opperrabbijn-De-Segni-maart-2013.jpgAls thema voor de komende Dag van het Jodendom is gekozen voor ‘Uitweg uit de crisis – joodse en christelijke perspectieven’. Deze dag wordt landelijk voorbereid met een Impulsdag op woensdag 9 oktober 2013 in Zwolle. U bent van harte welkom!

In 2008 werd in katholiek Nederland voor het eerst een speciale dag aan het Jodendom gewijd. Dit initiatief is een logisch uitvloeisel van het beleid van de bisschoppen in de afgelopen decennia. In bisschoppelijke documenten als ‘Levend uit dezelfde wortel’ (1995) en ‘Levend met eenzelfde hoop’ (1999) is stilgestaan bij de verbondenheid met het volk van Israël en de betekenis die de ontmoeting tussen joden en katholieken kan hebben. Ook hebben paus Johannes II en paus Benedictus XVI herhaaldelijk de speciale betekenis van het jodendom voor de Kerk onderstreept. En paus Franciscus stuurde op de eerste dag van zijn nieuwe ambt al een boodschap aan opperrabbijn Riccardo di Segni en de Joodse Gemeente van Rome, waarin hij beloofde bij te dra-gen tot de dialoog met de joden in een geest van een vernieuwde samenwerking.

Dit jaar is dus gekozen voor het thema ‘Uitweg uit de crisis – joodse en christelijke perspectieven’. Het nieuws wordt immers al een paar jaar beheerst door de economische crisis die Europa – waaronder ook Nederland – in haar ban houdt. De gevolgen van deze crisis zijn vooral voor grote kwetsbare groepen in de samenleving soms dramatisch. Vanuit een joods en christelijk perspectief kunnen daarbij levensbeschouwelijk en spirituele vragen gesteld worden, zoals: heeft de crisis ook te maken met het feit dat belangrijke morele en ethische waarden teveel uit het oog zijn verloren? Zijn misschien verkeerde prioriteiten gesteld? Zijn economische waarden niet te vaak boven het lichamelijke én geestelijke welzijn van mensen en boven het milieu gesteld? De economische crisis is voor joden en christenen een aanleiding tot bezinning. Tegelijkertijd geldt dat joden en christenen leven vanuit de Messiaanse hoop waardoor we in een economische crisis ‘de toekomst niet als een bedreigende leegte ervaren’, maar altijd zoeken naar wegen om gestalte te geven aan de gemeenschappelijke opdracht om de aarde bewoonbaar te maken.

Download hieruitnodiging en programma:

Meer informatie: www.dagvanhetjodendom.nl

17-07-2013