Nieuws

03 JAN

Realistisch en hoopvol het nieuwe jaar in!

(3 januari 2013) Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari sprak de bisschop enkele woorden tot zijn medewerkers.

Graag zou ik realistisch zijn en tegelijk hoopvol. Het is niet vanzelfsprekend dat deze twee bedoelingen te combineren zijn. Toch wil ik met overtuiging op die manier over de situatie van de samenleving, van de Kerk en van het bisdom spreken.

Even een terugblik op 2012. Het was geen gemakkelijk jaar voor de Kerk, voor de samenleving en al evenmin voor ons bisdom. Het Vaticaan had te maken met het lekken van vertrouwelijke informatie en in de laatste dagen van het jaar oogstte onze Paus grote kritiek bij het hooghouden van de morele waarden van de Kerk. In de Nederlandse samenleving liet de regeringscrisis in het afgelopen jaar zien hoe wankel het vertrouwen is in de politiek. Daarnaast laten de cijfers in de economie zien dat we moeilijke jaren tegemoet gaan. In ons bisdom geeft de implementatie van het nieuwe beleid veel onrust. Hoewel het op veel plaatsen goed gaat staan we in dit verband toch bijna dagelijks negatief in de krant. Ook heeft de interne reorganisatie in ons kantoor het laatste jaar voor het bisdom tot een moeilijk jaar gemaakt. Een diepere blik laat zien dat in breder verband de samenleving zich in een diepe crisis bevindt en dat de Kerk daarin deelt. Het eigene van een crisis is dat je niet weet wat er allemaal nog naar boven komt aan onverwerkt verleden. Het is moeilijk aan een samenleving, aan een Kerk in crisis leiding te geven.

Niet voor niets dat de ene Eurotop de andere aflost. Een gelijk beeld tonen de agenda’s van de bisschoppenconferentie en van de stafvergaderingen. Vele grote vragen moeten we telkens hernemen. Zin voor realiteit zet er mij toe aan te accepteren dat we, hoewel velen het nog heel goed hebben, in een buitengewoon moeilijke tijd leven. In de Kerk komt daar nog iets bij. Wij waren gewend om een wat dominante plaats in te nemen in samenleving . Wij keken naar de veranderende wereld en vanuit een alles overziend centrum voorzagen wij de veranderingen van commentaar. Het spreken van de Kerk krijgt in onze dagen een heel andere context. We worden als Kerk een minderheid. De Kerk krijgt ook letterlijk een andere plaats in de samenleving. Zij verliest haar fijnmazig netwerk van de oude parochies in steden en dorpen.
In een viertal korte punten zou ik willen aangeven hoe wij als kerkmensen het beste kunnen reageren op deze moeilijke situatie. Uit die punten zal opnieuw blijken dat ik tracht realistisch en hoopvol te staan in mijn dienstwerk. In deze punten geef ik prioriteit aan het gelovig zijn van hen die de Kerk en samenleving dragen, van hen die in de Kerk werken en er leiding aan geven.
1. Laten wij ons sterk maken door ons geloof. God, onze Vader, is de Heer van de geschiedenis. Hij heeft zorg voor ons. Het zou kunnen zijn dat nu wij het gevoel hebben weinig te kunnen doen God de kans krijgt veel voor ons te doen.
2. Laten wij ons vast houden aan de viering van de Eucharistie. Jezus komt werkelijk onder ons aanwezig. Hij vormt ons om, breekt de macht van het kwaad en de dood. Hij maakt ons tot hoopvolle en liefdevolle mensen die kunnen getuigen van het Evangelie. De Eucharistie is echt een hoofdzaak. Wij zouden mooie sacrale kerkgebouwen moeten bewaren voor de ontmoeting met Christus.

3. Laten we, ik zou zeggen te pas en te onpas, in de kracht van de Heilige Geest getuigen van ons geloof in de verrijzenis. God is geen God van doden, Hij is een God van levenden. Geloven in een leven met Christus na de dood verdrijft alle relativiteit.

4. Laten we in het spreken over ontwikkelingen in de Kerk geen tijd verliezen met het aanwijzen van schuldigen. Beter is het jezelf dagelijks voor het aanschijn van God de vraag te stellen of je kiest om het goede te doen en of je sterk genoeg bent in het afwijzen van het kwaad. Dit mag je beleven als een positieve oefening. Het brengt je bij God en het leert je op zijn barmhartigheid te vertrouwen. Het is een uitnemende weg om persoonlijk met God om te gaan.
U, en alle mensen in het bisdom, wens ik een zalig nieuwjaar. Draag bij al je doen en laten voor Kerk en samenleving het geloof in je hart, laat je vernieuwen door de Eucharistie, blijf op weg naar het huis van de Vader en ontmoet God in je persoonlijk geweten.

 

03-01-2013