Nieuws

15 OKT

Vormingsaanbod uitgebreid met drie modules

Deze maand is de eerste van drie modules van de pastorale cursus "Geloven in Groei' van start gegaan. Voor de module 'Wegen naar een volwassen geloof' tekenden zich 21 cursisten in. Deze cursus is een concrete uitwerking van de Oriëntatietekst die de Nederlandse bisschoppen vorig jaar uitgaven over catechese. In november starten de andere twee modules: 'De vierende gemeenschap' en De Kerk als sociaal vangnet'. Daarvoor kan men zich nog aanmelden tot 1 november.

Drs. Ellen Kleinpenning van het Diocesaan Vormingscentrum van het Bisdom toont zich tevreden met de inschrijvingen: "Kerkelijk vrijwilligerswerk is niet iets voor slechts een bepaalde groep parochianen. Elke parochiaan kan iets gaan betekenen voor anderen. Iedere gelovige mag zich afvragen, hoe hij of zij de ontvangen talenten kan inzetten voor het welzijn van allen. De basisgeschiktheid is al gegeven. Dit dient alleen onderkend, versterkt en verdiept te worden, zodat de kwaliteit van de inzet van de vrijwilligers wordt bevorderd."
De pastorale cursus 'Geloven in groei', die bestaat uit een serie modules, wil daar de noodzakelijke vorming en toerusting voor bieden.

Wegen naar een volwassen geloof
In 2009 gaf de Nederlandse bisschoppenconferentie de 'Oriëntatietekst voor de parochiecatechese' uit. Deze probeert voor het veld van de catechese inspiratie en concrete vormen aan te reiken om via de catechese de parochie en de pastoraal van binnenuit te vernieuwen. Ellen Kleinpenning: "Begin september organiseerden we een middag waarop de grote lijnen van deze vernieuwde catechese werden gepresenteerd en gekeken werd naar de mogelijkheid tot invoering in de parochie." De cursus die nu wordt aangeboden werkt met het project 'Opnieuw beginnen', een project geheel in de lijn van de Oriëntatietekst. In zes bijeenkomsten maken de deelnemers zich de visie, opbouw en inhoud van het project zodanig eigen dat men er vlot mee aan de slag kan in de eigen parochie.

De vierende gemeenschap
In deze korte cursus wordt aandacht besteed aan de geloofgemeenschap die wezenlijk een vierende gemeenschap is. De volgende thema's komen aan de orde:

• Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
• Het verloop van de Eucharistieviering - openingsritus en de dienst van het Woord
• Het verloop van de Eucharistieviering - dienst van de Eucharistie en slotritus
• Liturgie en de verschillende soorten vieringen
• Getijdengebed en geleide aanbidding in de parochie

Data: 3 november; 10 november; 17 november; 24 november; 3 december 2010
Locatie: Pastorie H. Antonius Abt, Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG te Schaijk.


De Kerk als sociaal vangnet
De Kerk heeft als opdracht het Evangelie te verkondigen. Dat betekent dat ze opkomt voor de mens als beeld van God en de waardigheid van iedere mens beschermt, dat ze onrecht bestrijdt, meewerkt aan een menswaardig bestaan voor iedereen en aan een rechtvaardige samenleving. Zo wil de Kerk Christus present stellen in de wereld van vandaag en in het leven van alledag.
Ellen Kleinpenning: "Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat in de parochie? Hoe kunnen parochies opkomen voor de mensen en metterdaad gestalte geven aan een christelijke samenleving? En is dat mogelijk met de mensen en de middelen die er in een parochie zijn?" Om antwoord te geven op deze vragen en nieuwe parochies in het bisdom handreikingen te bieden om het speerpunt 'Kerk en samenleving' vorm te geven, is deze cursus.
 

Data: 11 november, 18 november, 25 november, 2 december en 9 december 2010
Locatie: Christoffelparochie, Broekhovenseweg 2, 5021 LE Tilburg.


Kosten: van de deelnemers wordt een bijdrage van € 30,00 per module gevraagd.
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat van het Diocesaan Vormingscentrum (mevrouw Anja van der Els), Parade 11, 5211 KL 's-Hertogenbosch. Of per e-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl
15-10-2010