Nieuws

08 OKT

Mgr. Dr. Johannes Wilhelmus Maria Liesen


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijdingen

Priesterwijding
16 juni 1984
Bisschopswijding
18 september 2010 door mgr. Hurkmans, mgr. Wiertz en mgr. Lescrauwaet msc

Wapenspreuk:
'Deus providebit'
(‘God zal er in voorzien’)

Jeugd en opleiding
Johannes Wilhelmus Maria Liesen werd geboren op 17 september 1960 en groeide op op een boerderij in het Brabantse Oosterhout. Hij doorliep de middelbare school op het St. Oelbert Gymnasium te Oosterhout (1972-1978) en volgde de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade (1978-1983). Na de diakenwijding was hij werkzaam in de parochie H. Johannes de Doper te Eygelshoven. Op 16 juni 1984 werd hij tot priester gewijd voor het bisdom Roermond en werkte als kapelaan in Eygelshoven (1983-1985).

Kerkelijke loopbaan
Mgr. Liesen studeerde aan het Pontificio Istituto Biblico, het Pauselijk Bijbelinstituut, te Rome en Jeruzalem (1985-1990) en behaalde een doctoraat in de Bijbelwetenschappen (SSD, 1998). Vanaf 1990 tot heden is hij als docent voor exegese, Bijbelse theologie en Bijbelhebreeuws verbonden aan het Grootseminarie Rolduc. Sinds 1996 is hij ook bibliothecaris van de wetenschappelijke bibliotheek. Hij heeft exegese en Bijbelhebreeuws gedoceerd aan de grootseminaries van de bisdommen Haarlem (2000-2003) en ’s-Hertogenbosch (2001-2006). Sinds 2004 is hij lid van Internationale Theologische Commissie, het adviesorgaan van de Congregatie voor de geloofsleer. Ook is hij consultor van de Nationale Raad voor Liturgie. Mgr. Liesen, titulair bisschop van Tunnuna (Noord-Afrika), koos als wapenspreuk: Deus providebit (‘God zal er in voorzien’).

Taakveld
Mgr. Liesen richt zich op de universiteiten en het overige onderwijs, het categoriaal pastoraat (o.a. zieken- en verzorgingshuizen), de religieuzen, nieuwe kerkelijke bewegingen, het welzijn en de permanente vorming van priesters en diakens en de vorming van de pastorale werkers en pastoraal assistenten. Als voorzitter van de benoemingencommissie bereidt hij de benoemingen van priesters en diakens voor en de zending van pastoraal werkers
08-10-2010