Nieuws

27 JUL

Bisdomblad over 'Wie is Jezus?'

“Godsdienst veronderstelt dat het leven van de wereld en de mens afhankelijk is van iets dat ons te boven gaat. Voor christenen is God Iemand die zich op unieke wijze kenbaar gemaakt heeft in een Jood uit Nazareth, een historische persoon rond de aanvang van onze jaartelling.” Dat schrijft drs. J. Schröder deze maand in het openingsartikel van het themadeel van het Bisdomblad, dat voor een groot deel gewijd is aan onze band met en ons beeld van Jezus Christus. “Is Hij een godsdienststichter, vergelijkbaar Boeddha of Mohammed, een belangrijk voorbeeld? Of is Hij de Zoon van de levende God door wie Jezus als Christus en Verlosser is gezonden?”

De doop is een teken, ons door Christus toevertrouwd, dat ons met Hem en met christenen in de andere kerken verbindt. Toch is de wederzijdse erkenning van elkaars doop nog geen gemeengoed en zijn er nog voldoende obstakels te overwinnen. Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, beveelt in zijn artikel het Handboek aan van Walter kardinaal Kasper, onlangs in Den Bosch te gast.

Welbeschouwd bestaan er maar twee soorten Christusportretten: zij die door mensenhanden vervaardigd zijn en zij die door Goddelijke ingeving tot stand gekomen zijn. Tot deze laatste categorie behoren het Mandylion en de Zweetdoek van Veronica, die respectievelijk in het Oosten en in het Westen ingegeven zijn. Twee factoren hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming en verering van deze ‘ware beeltenissen’ van onze Verlosser. Enerzijds is er het verbod op beelden dat neergelegd is in het Oude Testament, anderzijds is er de schaarste aan Christusrelieken, die bepalend zijn geweest voor de latere behoefte aan Christusportretten. Suzette van ’t Hof vertelt u over de verspreiding van Christus’ beeltenis over de wereld.

Vlak voor het ter perse gaan van het Bisdomblad werd bekend dat paus Benedictus twee hulpbisschoppen heeft benoemd voor het Bossche bisdom. U leest de brief van bisschop Hurkmans na de bekendmaking en de curriculae van Mgr. Mutsaerts en Mgr. Liesen. Ze zijn gezamenlijk geportretteerd voor de omslag.

Nog geen abonnee? Vraag een (proef)abonnement aan via de website. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
27-07-2010