Nieuws

15 JUL

Twee hulpbisschoppen voor het Bisdom Den Bosch
Paus Benedictus XVI heeft Robertus Mutsaerts en Johannes Liesen benoemd tot hulpbisschop van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Ze worden op zaterdag 18 september om 11.00 uur in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch tot bisschop gewijd. Beiden gaan deel uitmaken van de bisdomstaf en krijgen daarvoor een benoeming tot vicaris-generaal.

Met de komst van de hulpbisschoppen is het beter mogelijk aan de vele verzoeken van parochies en maatschappelijke organisaties te voldoen waarvoor een bisschop gevraagd wordt. Voorheen kwam de bisschop eens in de zeven jaar in iedere parochie voor het vormsel, nu kunnen parochies iedere twee jaar een bisschop verwachten. Het bisdom Den Bosch kent geen traditie van hulpbisschoppen, zoals andere bisdommen in Nederland.

Mgr. Mutsaerts richt zich op de implementatie van het pastoraal beleid rond de nieuwe parochies, met de volledige liturgie in de parochiekerk en de vier speerpunten: jeugd en jongeren, huwelijk en gezin, roeping en vorming en Kerk en samenleving. Hij is voorzitter van de priesterraad en het kapittel. Mutsaerts wordt eerste vicaris-generaal en vervangt bisschop Hurkmans bij afwezigheid.

Mgr. Liesen richt zich op de universiteiten en het overige onderwijs, het categoriaal pastoraat (o.a. zieken- en verzorgingshuizen), de religieuzen, nieuwe kerkelijke bewegingen, het welzijn en de permanente vorming van priesters en diakens en de vorming van de pastorale werkers en pastoraal assistenten. Als voorzitter van de benoemingencommissie bereidt hij de benoemingen van priesters en diakens voor en de zending van pastoraal werkers.

Een hulpbisschop heeft dezelfde wijding als de bisschop (diaken, priester en bisschop) en kan de bisschop als vicaris-generaal vervangen. Een hulpbisschop kan priesters- en diakens wijden en het H. Vormsel toedienen. Beide hulpbisschoppen zijn auxiliarius, dat wil zeggen dat ze geen recht van opvolging hebben bij het overlijden of terugtreden van de bisschop. Mutsaerts blijft wonen in Heeze, waar hij nu nog pastoor is. Liesen verhuist naar het bisdom Den Bosch.

De bisschop spreekt zijn vertrouwen uit in de twee hulpbisschoppen: Mgr. Mutsaerts heeft gedurende zeventien jaar op meerdere plaatsen bewezen een goed pastoor te zijn voor de mensen die aan hem zijn toevertrouwd en dat geeft een goed fundament voor zijn werk als hulpbisschop. Mgr. Liesen is een wetenschapper en kenner van de Heilige Schrift. Bovendien heeft hij het talent anderen te inspireren; hij heeft 20 jaar les gegeven aan priester- en diakenkandidaten. Deze kwaliteiten geven het vertrouwen dat hij in ons bisdom mede borg kan staan voor een inhoudelijk sterk pastoraat,” aldus bisschop Hurkmans.

De bisschop bedankt plebaan van Rossem, die hem twee jaar lang trouw ter zijde heeft gestaan als vicaris-generaal ad-interim. “Hij kan nu zijn tijd ten volle weer besteden aan plebaan en deken zijn en aan zijn docentschap op het seminarie. Ook bedankt de bisschop de dekens: “De positieve bijdrage van de dekenvergadering aan het mede gestalte geven aan de toekomst van ons bisdom is de afgelopen twee jaar duidelijk gebleken. De rol van de dekens zal ik dan ook graag bevestigen en handhaven.”

Bisschop Hurkmans is eindverantwoordelijk voor het bisdom en voorzitter van de bisdomstaf en de lekenraad. Hij is aanwezig bij de dekensvergadering en heeft de media, emeriti, oecumene en het officialaat in portefeuille (dr. G.P. Weishaupt blijft Officiaal/gerechtsvicaris). Hij ziet toe op het seminarie waarover rector De Rycke de leiding heeft. Binnen de Nederlandse bisschoppen conferentie blijft hij verantwoordelijk voor liturgie en huwelijk en gezin. Diaken drs. P.A.M. Broeders, blijft als directeureconoom deel uitmaken van de bisdomstaf die nu uit vier personen bestaat. Hij blijft ook gedelegeerd voorzitter van de Raad van Economische Aangelegenheden (REA). Bijlage: CV van beide hulpbisschoppen.


Mgr. Robertus (Rob) Gerardus Leonia Maria Mutsaerts is op 22 mei 1958 geboren te Tilburg uit een familie, die eerder een bisschop heeft voortgebracht: Wilhelmus Mutsaerts die van 1943 tot 1960 bisschop van Den Bosch was. Op de middelbare school in Tilburg volgde hij het Atheneum. Op de Universiteit van Tilburg studeerde hij aan de Faculteit Rechten en behaalde er in 1984 de titel van doctorandus en werkte daarna als jurist. Zijn priesteropleiding volgde hij aan het seminarie van het bisdom, het Sint-Janscentrum in Den Bosch van 1987-1993 en werd op 5 juni 1993 tot priester gewijd. Hij werkte vervolgens als parochiepriester in Eindhoven, was conrector op het Sint-Janscentrum en pastoor te Empel tot 1995. Daarna werd hij pastoor in Millingen en Kekerdom en is sinds l augustus 2003 pastoor te Heeze. Hij is lid van de Priesterraad en voorzitter van de Benoemingencommissie (2009).

Mgr. Johannes (Jan) Wilhelmus Maria Liesen is geboren te Oosterhout op 17 september 1960. Hij doorliep de middelbare school op het St. Oelbert Gymnasium te Oosterhout (1972-1978) en volgde de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade (1978-1983). Na de diakenwijding was hij werkzaam in de parochie H. Johannes de Doper te Eygelshoven. Op 16 juni 1984 werd hij tot priester gewijd voor het bisdom Roermond en werkte als kapelaan in Eygelshoven (1983-1985). Hij studeerde aan het Pontificio Istituto Biblico, het Pauselijk Bijbelinstituut, te Rome en Jeruzalem (1985- 1990) en behaalde een doctoraat in de Bijbelwetenschappen (SSD, 1998). Vanaf 1990 tot heden is hij als docent voor exegese, Bijbelse theologie en Bijbelhebreeuws verbonden aan het Grootseminarie Rolduc. Sinds 1996 is hij ook bibliothecaris van de wetenschappelijke bibliotheek. Hij heeft exegese en Bijbelhebreeuws gedoceerd aan de grootseminaries van de bisdommen Haarlem (2000-2003) en ’s-Hertogenbosch (2001-2006). Sinds 2004 is hij lid van Internationale Theologische Commissie, het adviesorgaan van de Congregatie voor de geloofsleer. Ook is hij consultor van de Nationale Raad voor Liturgie.

 

15-07-2010