Nieuws

26 FEB

Open en respectvol gesprek raakt open zenuw

Een open en respectvol gesprek, dat een open zenuw raakt, omdat geloof en seksualiteit over het diepste van de mens gaan. Zo is het gesprek te typeren tussen bisschop Hurkmans, plebaan Van Rossem, Henk Krol van de Gaykrant, en vice-voorzitter Vera Bergkamp en Filip Tijsma, beiden van COC Nederland. In het gesprek vandaag op het bisschopshuis ging het om twee thema’s: het ontvangen van de heilige Communie door praktiserend homoseksuelen en over protestacties om dit af te dwingen.

Vanuit de mensvisie van de rooms-katholieke Kerk is seksualiteit bedoeld binnen een huwelijk tussen man en vrouw. Daarom zijn onder meer homoseksuele daden niet verenigbaar met het ontvangen van de heilige Communie. Of iemand aan de voorwaarden voor het ontvangen van de heilige Communie voldoet wordt in eerste instantie overgelaten aan het geweten van de betrokkene. Ook kan de pastoor met iemand in gesprek gaan. Soms kan een pastoor zich in geweten genoodzaakt voelen hem of haar niet tot de Communie toe te laten. Mensen die niet ter Communie gaan zijn welkom in de Kerk, zij kunnen de Mis bijwonen, deelnemen aan het parochieleven en pastorale zorg ontvangen. Bisschop Hurkmans gaf aan dat deze visie bij mensen pijn kan veroorzaken en dat hij daar begrip voor heeft. Ook wil hij mensen niet afschrijven.

Het vrijwel collectief ter communie gaan is een gewoonte die in de huidige Nederlandse katholieke kerk is gegroeid en als vanzelfsprekend lijkt te worden gezien. De Nederlandse bisschoppen hebben in 2008 in een brief over de H. Eucharistie erop gewezen dat het ontvangen van de heilige Communie echter minder vanzelfsprekend is. Bij uitvaarten en bijvoorbeeld een carnavalsmis komt het steeds vaker voor dat kerkgangers wordt gevraagd bewust wel of niet ter communie te gaan uit het respect voor het sacrament. Mensen blijven dan soms in de bank zetten zoals in de Katholieke Kerk elders in de wereld veelal gebruikelijk is.

GEEN H. Communie in Sint-Jan Zondag

Het kerkbestuur van de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch heeft in overleg met het bisdom Den Bosch besloten om aanstaande zondag tijdens de Mis van 10.00 uur geen Communie uit te reiken, omdat diverse groepen hebben aangekondigd de Mis te willen gebruiken als protestactie. Het bisdom betreurt het dat de eucharistieviering voor dit doel gebruikt wordt en vraagt om respect voor het houden van de katholieke eredienst. Media worden in een apart persvak geplaatst, in het zogeheten noordertransept, vanaf de ingang in de toren, is dat links vooraan bij het altaar. Van hun wordt gevraagd om niet tijdens de Mis door de kerk of voor het altaar te lopen. Niemand wordt uitgesloten van deelname aan de viering. Wel wordt gevraagd om respectvol aan de viering deel te nemen26-02-2010