Nieuws

09 DEC

Nieuwe priesterraad wordt vandaag geïnstalleerd

Vandaag, woensdag 9 december, wordt de nieuwe diocesane priesterraad geïnstalleerd. Tijdens een bijeenkomst om 16.00 uur wordt afscheid genomen van de zittende raad en benoemt bisschop Hurkmans de nieuwe leden. Dat zijn:

- GJ van Rossem, vicaris-generaal, Den Bosch
- P. Goedhart, Gemonde
- P. Hagenbeek, Beek en Donk
- Ron van den Hout, Hedel
- P. Janssen, Deurne
- Father Joseph (Bijumon Thomas), Tilburg
- R. Kerssemakers, Sint Anthonis
- M. Mesch, Vught
- R. Mutsaerts, Heeze
- A. Penne. Luyksgestel
- C. Remmers, Hilvarenbeek
- F. De Rycke, Den Bosch
- P. Scheepers, Berkel-Enschot
- J. Schepers, Rosmalen
- Mgr J. Schröder, Den Bosch
- Ph. Spooren, Geldrop
- J. Stuyt sj, Nijmegen
- N. Swagemakers, Schijndel
- R. Wilmink, Breugel

De priesterraad is een vertegenwoordiging van alle actieve en gepensioneerde priesters van het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Volgens het kerkelijk recht dient de bisschop een ‘priesterraad’ in het leven te roepen. Deze heeft als taak ‘de bisschop in het bestuur van zijn bisdom volgens de regels van het kerkelijk recht te helpen om zo het pastoraal welzijn van de gelovigen zo goed mogelijk te bevorderen’, aldus artikel 495 van het Kerkelijk Recht.

De priesterraad bestaat uit twintig leden. Daarvan worden er elf rechtstreeks gekozen door de priesters - met inbegrip van de emeriti, de gepensioneerden - die een benoeming hebben van de bisschop en in het bisdom werkzaam zijn. De bisschop mag zelf invulling geven aan de overige negen zetels.

Een zittingsperiode in de priesterraad duurt in principe vijf jaar. Iedereen kan slechts eenmaal herbenoemd worden voor een periode van vijf jaar. Mocht een lid overlijden of opstappen tijdens een zittingsperiode, dan moet de bisschop zelf zorgen dat de vacature vervuld wordt.

De priesterraad is niet alleen adviserend in de ruimste zin van het woord; in sommige gevallen heeft de bisschop zelfs de toestemming van de raad nodig. De bisschop is onder meer verplicht de priesterraad advies te vragen als hij een diocesane synode wil uitroepen, bij het bouwen of sluiten van een kerk en bij het oprichten of opheffen van een parochie.

De priesterraad komt volgens schema vier maal per jaar bijeen én op elk ander moment dat de bisschop dat wenselijk acht. Het initiatief voor een vergadering kan echter ook uitgaan van de priesterraad zelf. Als tenminste vijf leden van de raad een verzoek bij de bisschop indienen om een vergadering te beleggen, is de bisschop verplicht daar gevolg aan te geven.
09-12-2009